URamaphosa nezithembiso eziyize

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

Njengoba lungekho ushintsho olutheni olwenzekile nyakenye nangesikhathi sakhe sokuqala ehhovisi, uMengameli uCyril Ramaphosa uqhubekile nokuthembisa ukuqeda ugqamcishi odla umnotho ngaphezu kuka-R300-billion ngonyaka.

Ukusho lokhu nje izinkulungwane zilahlekelwa yimisebenzi nezinkampani zivala iminyango ngenxa kagqamcishi ongapheli.

Izinhlelo zokuqeda ugqamcishi azizange zibe namiphumela futhi ubuholi be-ANC bucekela phansi isabelomali sika-R240 billion se-Just Energy Transition ngokuthembela kakhulu eziteshini zikagesi eziphehlwa ngamalahle namandla avuselelwayo.

URamaphosa uthembise ukuqasha amanye amaphoyisa amasha angu-10 000 ngemuva kokuqasha amaphoyisa amasha angu-20 000 eminyakeni emibili edlule.

Kodwa ubugebengu obesabekayo nobunodlame bunyukile njengoba kwabulawa abantu abangaphezu kuka-27,200 nyakenye ngokwezibalo zobugebengu ze-SAPS.

“Sizokwazi ukuvuselela umnotho wethu; futhi sizobhekana nenkinga kagqamcishi, amachweba ethu kanye nezinhlelo zokusebenza.

“Sizoqhubeka nokuqinisa izikhungo zethu zomthetho futhi sizoqhubeka nokubhekana nodlame olubhekiswe kwabesifazane futhi silwe nenkohlakalo ukuze senze iNingizimu Afrika ibe yindawo ephephile yawo wonke umuntu,” kusho uRamaphosa.

Njengoba iningi lomasipala abangaphansi kwe-ANC bekhungethwe yinkohlakalo, ukungaphathwa kahle kwezimali zombuso nokuqashwa kwabangani nezihlobo, uRamaphosa uthembise isizwe ukuthi uzolungisa ohulumeni basekhaya.

Njengoba enzile nje emcimbini wokugubha usuku okwasungulwa ngalo i-ANC eMpumalanga, uRamaphosa uncome abaphathi ngokuqhubeka nokwandisa isibalo sabantu baseNingizimu Afrika abaphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni.

Wethula umbiko wokuthi ingane ezalelwe kuleli ingaphila kanjani ngesibonelelo sikahulumeni kusukela izalwa ize ibe ndala.

Intsha nabantu abangasebenzi asebedlule iminyaka yokuya esikoleni kulindeleke ukuthi baphile ngesibonelelo sikahulumeni sika-R350 baze babe abahola impesheni  bese bethola isibonelelo sikahulumeni sika-R2 000 ngenyanga.

Bangaphezu kuka-26 million abantu abaphila ngezibonelelo zikahulumeni eNingizimu Afrika namuhla.

Njengoba ukuntuleka kwemisebenzi kwentsha kufinyelele ngaphezu kuka-70% kwezinye izifundazwe, uRamaphosa uthe uhulumeni wakhe usudale “amathuba omsebenzi nokuziphilisa angaphezu kuka-1.7-million”.

“Siqashe abasizi bezikole abangaphezu kwesigidi ezikoleni ezingu-23,000, ngokubanikeza ulwazi olubalulekile lomsebenzi sibe sithuthukisa imiphumela yemfundo.”

Nakuba izigidi zasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya zilangazelela amanzi okuphuza ahlanzekile, uRamaphosa uthe: “Izinhlelo zokusabalalisa amanzi amaningi ziyahlelwa ezweni lonke ukuze kuthuthukiswe ukutholakala kwamanzi ezigidini zezakhamuzi zasemakhaya, emadolobheni amancane nasemadolobheni amakhulu.”

Izihloko zakamuva