I-DA ifuna ukubuyisa oFezela uma inqoba ukhetho

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

I-DA isizibeke njenge qembu elizothatha izintambo kuhulumeni kazwelonke okhethweni oluzayo.

Leli qembu libeka amathemba alo ekunqobeni ukhetho nge-Multi-Party Charter for South Africa, okungamadlelandawonye amaqembu ezepolitiki angu-11 ahlanganisa i-DA, i-IFP, i-FF+, i-ActionSA, i-Sanco ne-UIM.

NgoLwesibili, umholi we-DA uJohn Steenhuisen uchazele abaholi beqembu kanye nosomabhizinisi “ngohlelo lwabo lokufukula iNingizimu Afrika” ezinsukwini zayo zokuqala eziyikhulu kuhulumeni kazwelonke.

USteenhuisen uthe okuzohamba phambili ezinhlelweni zabo wukwethulwa komthetho ovimbela ukuthunyelwa kwezinhlaka.

“Unyaka ka-2024 uzoba wushintsho lokuhlenga izwe enkohlakalweni nasekuweni kombuso. Sizonweba uMthethosivivinywa wethu Wokuqeda Ukusatshalaliswa kwezinhlaka.

“Lo mthethosivivinywa uzokwenza kube yicala kunoma yimuphi usopolitiki ukuthi agxambukele ohlelweni lokuqokwa kwabantu, asuse amandla okuqoka nokukhushulwa esikhundleni futhi axoshe labo abathintekayo.”

Emzamweni wabo wokulwa nenkohlakalo kuhulumeni, leli qembu lizophinde lethule ofezela (Scorpions 2.0) ngokuchitshiyelwa komthethosisekelo.

Ofezela kwakuwuphiko olukhethekile lokulwa nobugebengu ngaphansi kwe-National Prosecuting Authority. Umsebenzi wayo bekuwukuphenya ubugebengu obuhleliwe nenkohlakalo futhi kuboshwe abenzi bobubi.

Uphiko lofezela lahlakazwa nguMnuz Jacob Zuma ezinsukwini zokuqala zokuphatha kwakhe ngoMasingana 2009.

Esikhundleni sawo kwabe sekungena oKlebe – uphiko olungaphakathi kwa-SAPS oselugxekwe kakhulu ngokungabi yimpumelelo.

“Umthethosivivinywa ohlongozwayo “uzosungula isikhungo esizimele esilwa nobugebengu kanye nenkohlakalo eSigabeni 9 soMthethosisekelo,” kusho uSteenhuisen.

“Kumele sifunde isifundo ngokushabalala kofezela bokuqala ngokwenza ukuthi iPhalamende lingakwazi ukuqeda lolu hlaka ngaphandle kweningi.”

USotshwebhu we-DA ePhalamende, uMnuz Siviwe Gwarube, uthe sekuyisikhathi sokuthi i-ANC ikhishwe kuhulumeni njengoba ihluleka ukuba neqiniso nokuvuma amaphutha ayo.

“Kubalulekile futhi ukuthi kugxilwe ekulungiseni isikhungo sePhalamende uqobo ukuze sibe yinjini yokuguqula izinto.

“IPhalamende seliphelelwe isithunzi, seliphenduke uhulumeni odonswa ngekhala,” kusho uGwarube. “Sinezikhulu ezizenza amalungu esigungu esiphezulu esikhundleni sokuba izinhloko zomthetho kule minyaka eyishumi edlule.

“Imisebenzi yabo bayibona njenge ndlela yokuvikela iqembu labo. Okwethu njenge-DA wukwakha kabusha iPhalamende, siqale ngokulungisa indawo eshile … ukuze izakhamizi zikwazi ukufinyelela kulolu hlelo,” kusho uGwarube.

Usuku lokhetho lusazomenyezelwa.

Esithombeni esingenhla: Umholi we-DA uJohn Steenhuisen. 

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva