Bakhala ngesandla semfene

Indaba yase-Bitou inesandla semfene

Ngu-Everson Luhanga

Usodolobha wase-Bitou ulokhu elandeliwe mayelana nemali engange zinkulungwane ezingama-R50 000 okwakumele anikeze izingane ezidlala ibhola likanobhutshuzwayo.

R50 000!

Le mali yanele ukuthenga amabhola angama-60, amakhokho angama-60 kanye nenqwaba yezimpahla zokudlala ibhola.

Ezinganeni ezihluphekayo zase-Bitou akuyona nje ingcebo. Kuyithemba kubo. Impilo entsha.

Ngakho-ke isheke elanikezwa inhlangano yebhola yabo yasendaweni benikezwa ngusodolobha  uPeter Lobese – emcimbini wokuklonyeliswa kwemikomelo – kwaba ngumzuzu wenjabulo.

Kwakungenzeka kube indaba eyinganekwane.

Ngaphandle kokuthi le ndaba inganekwane eza nesiqalekiso.

Akubanga isiqalekiso sezinsuku eziyisikhombisa noma sezinyanga eziyisikhombisa. Kepha kwaba isiqalekiso esingakholakali seminyaka emithathu yonke.

Leli sheke laklonyeliswa ngoMbasa ngonyaka ka-2017.

Kepha akukho mali abayithola.

Akukho ngisho nesenti elilodwa elinikezwe izingane ezidlalela i-Plettenberg Bay Local Football Association eseziphelelwe yithemba.

Isithombe somcimbi wokuklonyeliswa isheke

Isithombe somcimbi wokuklonyeliswa isheke.

Abanye bathi bekungangcono ukuba asithenjiswanga amaphupho angeke afezeke kwasekuqaleni kunokuphila nokudumazeka okungapheli.

UDerick Philander, usihlalo wenhlangano yebhola, uthi sebezame kaningi ukuthola le mali, obekufanele iphume esikhwameni seMeya.

Uthi: “Sathenjiswa ukuthi sizothola imali kwi-akhawunti kasoseshini ezinsukwini ezimbili ngemuva komcimbi.”

Lwafika usuku esathenjiswa lona ukuthi sizothola imali kodwa kwakungekho mali kwi-akhawunti.

*Safonela ihhovisi leMeya sabhala nama-imeyili

*Sahlangana nomsizi weMeya

*Saphinda sahlangana nabo bobabili iMeya nomsizi wayo

UDerick uthi iMeya nabasebenzi bayo bamtshela ukuthi: “Sizoyithola imali futhi kufanele sibekezele.”

Noma umasipala/umkhandlu uzophenya ngokwenzeka ngemali.

Ngemuva kweminyaka emithathu, “sihleli nesheke elikhulu emahhovisi ethu elibhalwe imali enkulu esingakaze sayithola”.

Ngenkathi uDerick elindile, umasipala wase-Bitou wazithola usuhlaselwa ngezinsolo zokuba nenkohlakalo, ukuphathana kabi emsebenzini kanye nokusebenzisa imali enkulu.

Isabelomali sakamuva kubikwe ukuthi sinemali ebalelwa kwizigidi ezingamashumi ayisikhombisa (R7 million) yokuvuselelwa kwenkundla yebhola, kufaka phakathi u-R1.9 wezigidi wokulungisa izindawo zokubeka impahla (bheka ukunconzuleka kwase-Bitou ngezansi).

UDerick – osehlanganise amaqembu ezingane angaphezu kwama-40 – uthi ngaphandle kwemali, izingane zenza amacebo aselokishini.

*Ezinye izingane zenza o-shin bokuzivikela zisebenzisa amakhadibhodi amadala aboshwe ngamakhondomu.

*Abanye bagqoka amajezi amakhulu kunabo sengathi izingubo zokulala

*Abanye badlala ibhola bengazifakile izicathulo

Ngemuva komhlangano wokugcina neMeya uLobese, uDerick uthi “baqala lapho ukungazibambi izincingo zethu”.

“Sekuyiminyaka eyisikhombisa, silinde leso saziso sasebhange ukuthi singene ezincingweni zethu.  Ithemba lethu liyaphela kancane kancane. Lokhu kungiphula inhliziyo, “usho kanje”.

Ngenkathi ecelwa ukuthi aphawule oyimenenja yezokuxhumana kumasipala wase-Bitou uAndile Namntu, uqinisekisile ukuthi isheke lemali engangezigidi ezingama-R50 000 yaklomeliswa inhlangano yebhola i-Plettenberg Bay Local Football Association emcimbini wokuthola izindondo, leli sheke baliklomeliswa iMeya uPeter Lobese. U-Namntu unqabile ukukhuluma nathi ngaloludaba.

Izihloko zakamuva