Abafana bakhanyisa i-Alex ngomculo

Ngu-Everson Luhanga

Izingane zihambela izitaladi sase-Alexandra ngomvalelo zijabulisa abantu abahleli emakhonini. Abakwenzeli imali-bakwenza ngothando.

Labafana bangamarepha abasemancane amane- uNtsako Baloyi oneminyaka eyi-11, Sandile Hlongwane oneminyaka eyi-10, Tshepang Sanyane oneminyaka eyi-12 kanye noThemba Hlongwane oneminyaka eyisishiyagalolunye.

Ababhukhi ama-gigs amakhulu kodwa banemakhethe yabo ehlosiwe.

Bajabulisa:

. Abantu abadlala amadayisi

. Izinhlebi ezima eduze kwemigwaqo

. Abanesthukuthezi

. Labo abazihlalele nje ezitaladini

Ngaphandle kokuxwayisa, bafika kunoma yiliphi iqembu, benze umugqa beqale ukucula.

Kanti lababafana bazibiza ngabajabulisi be-NST, futhi sebeke bacula emsakazweni   wasendaweni, i-Alex FM. USandile nguyena umholi weqembu. Wasungula leli qembu ngemuva kokuba umama wakhe amuhambise ePitoli lapho ayehlala khona no anti wakhe.

ULucia Morudu, onguanti ka Sandile noThemba, uthi ayikho into engahlukanisa abafana bakhe ababili nomculo.

UHlamalani Baloyi, umama kaNtsako, uthi umfana wakhe uhlakaniphile eskolen nasemculweni. ” umculo awumuphazamisi sdalo emsebenzini wakhe wesikole,” uyasho.

UHlamalani uthi kulesi sikhathi somvalelo, abafana bebelokhu bezilolonga futhi bevuselela amakhono abo, ngokuhlangana njalo ntambama.

UHlamalani uthi ujabule kakhulu ukuthi lamadoda amabili, uSimon Sekhitla noVincent Ndima, basiza laba bafana ukufeza amaphupho abo omculo ngokucula eziteji zomhlaba wonke, nokukhankasela imali.

USimon uthi bane thalente elijulile, futhi ufuna bayoqopha umcolu wabo estudiyo sangempela.

“Umculo wabo ugxile kakhulu ezilimini zomdabu.

Abaculeli imali. Bajatshuliswa nje ukuthi abantu bathakasela ikhono abanalo emculweni” kusho uSimon.

Amagama asengomeni yeNST

Amanye amagama engomeni akhuluma ngoNkulunkulu futhi akhuleka kuNkulunkulu wabo.

IsiZulu: iculo…Kade ngithandaza isikhathi eside ngibambe ikhanda, ngizibuza ukuthi kungani impilo injena. Ubhuti wami waboshwa ngenxa yokuphula umthetho.

Kodwa kalula nje abafana bajikela ezingxoxweni ezinzima zase madolobheni

Ubaba wakho uqhamuka ehlathini uthanda abesimame abanyakazisa amabele. Nyakazisa! Nyakazisa! Nyakazisa amabele akho!

Sthandwa umnandi, angiqondile khona ukukthuka, kodwa unoju, unambitheka njengo-garlic artchaar

Ungathi ngyakuthuka

Kodwa ngithandaza ngolwimi  lwama-China.

Izihloko zakamuva