Ubugebengu buyakhokhela – kuze kubewukuthi abukhokheli

Everson Luhanga

Inxenye yesine kwezine

UNjilo usephendukile futhi usemtholile uNkulunkulu, kodwa namanje usalandelwa yizenzo zakhe ezimbi zobugebengu azenzile.

UNjilo uthi kunezinto angeke akwazi ukuzixolela kuzo.

Ukhumbula ekhuthuza omunye umndeni e-Edenvale.

“Indoda eyikhehla lomlungu yayihanjiswa esibhedlela egula kakhulu. Ngenkathi umndeni uvula umnyango wegalaji, sangena endlini sabopha wonke umuntu kanye nomadala ogulayo.

“Sathatha izimoto zabo kanye nayo yonke into ebesingayifaka kuzo.

“Namanje ngisazibuza ukuthi engabe leya ndoda yafinyelela yini esibhedlela noma wavele wathula khona lapho ngenxa yokuthuka ngokukhonjwa ngesibhamu.”

Isikhathi sakhe sesibili ejele sabuyisa yonke into ayeyenza.

“Kwakumele ngiyeke. Kwakumele ngiguquke.”

Abantu abaningi bashonile ngenkathi esejele futhi akakwazanga ukuvalelisa kubo.

1. Ngilahlekelwe ngumfowethu, ngudadewethu, ngomalume kanye nomancane ngenkathi ngisejele.

2. Abangani bami abaningi ebengijwayele ukwenza ubugebengu nabo bashonile.

3. Abanye badutshulwa futhi babulawa ngamaphoyisa ngenkathi benza ubugebengu.

Kodwa hhayi ukuthi uNjilo ubeselahlekelwe yikho konke.

Uthi:

•Ngaqala ukusondelana nabantu abanomqondo ophusile.

•Ngaqala ngokunikeza abantu izinkulumo ezakhayo.

•Ngaqala nokwazi ngoNkulunkulu umdali.

•Manje ngiyilungu lomphakathi wama-Muslim futhi ngithandaza kuAllah ngokusebenzisa indodana yakhe uMohammad.

Umzala wakhe uBalloon naye ugcwele ukuzisola.

Uzisola ngokuthi umngani wakhe wadutshulwa ngusomabhizinisi washona ababeyomkhuthuza e-Marlboro.

Uzisola ngokubuka umzala wakhe edutshulwa ngamaphoyisa futhi eshona.

Uzisola ngokushaywa futhi ehlazwe ngumphakathi wakhe.

Uzisola ngokushaya indoda yomlungu  ngamaklabhu wegalofu kanye nokuthatha konke kuyo.

“Kusangizwisa ubuhlungu namanje ukuthi ngenza konke lokhu engakwenza,” uyasho. “Abantu abaningi, abangani, izihlobo, kanye nabanye ozakwethu ababeyizigebengu bashona bancwatshwa ngaphandle kokuthi ngivalelise kubo.”

Uthe akasabenzi ubugebengu manje. Ubheka emuva ebese ebonga uNkulunkulu ngokuhlenga impilo yakhe.

“Abangani bami abaningi engangenza ubugebengu nabo bashonile. Abanye bakhubazekile futhi baphila nezibazi ezingasoze zaphela ezibakhumbuza ngemikhuba yabo emibi yokukhohlakala emphakathini.

“Ngyajabula futhi nginenhlahla ukuthi ngisaphila,” uyasho.

Izihloko zakamuva