Simangaze abaningi iSilo siqoka iMeya yaseZululand kwesikaNdunankulu kaZulu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

ISilo uMisuzulu kaZwelithini ugcine eqoke iMeya yaseZululand umfundisi Thulasizwe Buthelezi esikhundleni sokuba uNdunankulu kaZulu ngemuva kwezinyanga ezine kukhothame uMntwana wakwaPhindangene.

Lokhu kwenzeke namhlanje ntambama emkhosini wokugubha ukunqoba kukaZulu empini yaseSandlwana obekuhlanganisa iminyaka engu-145 kwehlulwa ibutho lamaNgisi entabeni yaseSandlwana eNquthu ngomhlaka-22 kuMasingana ngo-1879.

“Ngihlalile ngazila ukudla ngakhuleka ngaphambi kokuba ngithathe lesi sinqumo. Ngicela nazi ukuthi lesi sinqumo angisithathanga ngokobuqembu bezepolitiki kodwa uNdunankulu kaZulu ngimqoke ngokukaZulu. Ngizwile abanye bekhuluma izinto abangazazi kodwa ngaxakeka ngoba phela uNdunankulu uqokwa iSilo. Ngiphinde nganquma ukuthi kube nephini likaNdunankulu ngoba lesi sizwe sikhulu kakhulu, ngakho isizwe esingaka asikwazi ukuba noNdunankulu kodwa angabinalo isekela lakhe,” kusho iSilo uMisuzulu kaZwelithini.

Bekungokokuqala ngemuva kweminyaka engu-70 isizukulwane sesizwe samaZulu sibona kuqokwa uNdunankulu kaZulu bukhoma ngemuva kukaMntwana wakwaPhindangene.

INkosi uPhathisizwe Chiliza uqokelwe ukuba iphini likaNdunakulu njengoba uNdunankulu kunguButhelezi.

ISilo sisebenzise lo mkhosi ukwethula nebutho laso okuthiwa uSilwa netshe.

Siphinde sakhwela sadilika kulabo abasibangisa esihlalweni sathi balokhu bethi bavikela isihlalo kodwa akazi ukuthi basivikela kubani isihlalo. Sithe sona sihleli esihlalweni ngakho labo abalokhu bekhuluma bethi bavikela isihlalo kumele isizwe sibezwe kodwa singabalaleli.

“Ngiqoke abantu abasebenze noMntwana wakwaPhindangene nabaqondayo ukuthi kwakuyini izifiso zakhe ngesizwe sikaZulu. Kukhona abebelokhu bethi hhayi qoka umuntu we-EFF abanye bethi akube oweNkatha. Hheyi niyabona angihlangani mina nepolitiki ngoba angiyithandi indlela abasebenza ngayo,” kusho Isilo.

Siqhube sathi sona asizicelelanga ukuba sesihlalweni kodwa kwaba abazali baso abasishiya nesihlalo.

“Niyabonake njengoba sengimqokile uNdunankulu, ngizosuka lapha ngizihambele ngoba angifuni nilokhu ningibuza imibuzo,” kusho iSilo siphela ihlaya.

NgoLwezi uMntwana uMbonisi Zulu waseKhwezi wafaka isicelo enkantolo ezama ukuvimba iSilo ukuba siqoke uNdunankulu waso, nokuba sichithwe esinqumeni sokuqoka ibhodi leNgonyama Trust, kodwa ubuye walihoxisa leli cala.

Kulo mbuthano amabutho acele ukuba umgubho waseSandlwana uphendulwe iholidi njengoba kuye kukhunjulwe intsha eyalwela imfundo ngomhlaka-16 kuNhlangulana ngo-1976.

UMkhuzi wamabutho, induna uMasefa Mhlongo uthe akukwazi ukuthi usuku oluhlonishwa umhlaba wonke kodwa kuleli lingenziwa iholide.

Izihloko zakamuva