OwayenguMengameli ngesikhathi sobandlululo ushiye ividiyo exolisa ngaphambi kokuba ashone

Ngaphambi kokuba ashone, uFW de Klerk uqophe ividiyo exolisa ngobandlululo.

“Mina, ngaphandle kweziqu, ngiyaxolisa ngobuhlungu, nokulimaza izingqondo, nendelelo kanye nomonakalo owenziwe ubandlululo kubantu abamnyama, abansundu namandiya eNingizimu Afrika,” kusho umengameli wokugcina owayephethe ngesikhathi sobandlululo kuvidiyo.

“Ngivame ukusolwa abagxeki ukuthi ngandlela thize ngaqhubeka nokubhebhethekisa umlilo kubandlululo…Kuyiqiniso ukuthi eminyakeni yami ngisemncane ngangiluvikela ubandlululo”.

UDe Klerk, ushone ngenxa yesifo sohlobo lomdlavuza ongandile, ubonakala ezacile, eqinile futhi ebuthaka kule vidiyo. Ngezinye izikhathi ubonakala egcwala izinyembezi emehlweni.

Uyaqhubeka: “Kusukela ekuqaleni konyaka wezi-1980 imibono yami yashintsha ngokuphelele. Kwaba sengathi ngiguqukile….Ngabona ukuthi ubandlululo lwalungalungile.”

UDe Klerk ubekugwema ukuxoxisana nganoma isiphi isibopho somuntu noma nganoma yibuphi ubugebengu, noma ukuhlukumeza amalungelo abantu okwenziwa ohulumeni ayebaphethe ngaphambilini noma ngemuva kokuba uMengameli ngonyaka wezi-1989.

Uthi ngemuva kwezinguquko zezombusazwe azenzile ezaholela ekukhululweni kowayenguMengameli ubaba uNelson Mandela nokuhoxiswa kwe-ANC “ezikhathini eziningi, ngixolisa emphakathini waseNingizimu Afrika ngobuhlungu kanye nesithunzi okwalethwa ubandlululo kubantu bebala eNingizimu Afrika. Abaningi bayangikholwa kodwa abanye abakholwa”.

Izihloko zakamuva