Bakhala ngezinyosi ezihlasela abantu emgwaqeni

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Bahlalele ovalweni abantu abahlukumezekile elokishini lakwaLanga eKapa ​​ngemuva kokuthi iqulu lezinyosi zizakhele ikhaya emgwaqeni u-Livingstone  nokuholele ekutheni zihlasele amalungu omphakathi ngaphandle kwesizathu.

Izinyosi bezilokhu zijaha futhi ziluma noma ngubani ohamba ngakulowo mgwaqo.

UNomaindiya Xothonga (70) oyisisulu ulandise ngokwenzeke ngesikhathi ehlaselwa izinyosi eya emzini kadadewabo ngoMsombuluko.

“Phambi kwami ​​bekunowesifazane obebelethe ingane emhlane. Ngiye ngambuza ukuthi kwenzakalani ngengane kwathi engakaphenduli ngabona izinyosi ezintathu ziluma ingane,” esho.

Ngesikhathi uXothonga ebheke emuva efuna ukubona ukuthi izinyosi ziqhamukaphi uye wabona eziningi zibheke kuye.

“Bese kwephuze kakhulu ukuthi ngigijime; ziye zaqala ukungiluma. Ngiye ngamemeza ngicela usizo kodwa ezinye izakhamizi azikwazanga ukusondela eduze kwami ​​ngoba izinyosi bezigcwele kimi.

UXothonga ubecabanga ukuthi izinyosi zizombulala zase zimyeka ngesikhathi ilungu lomphakathi limthela ngamanzi.

“Ngiyambonga ngoba ukube akazange alizame lelo qhinga ngabe ngishonile,” kwengeza uXothonga.

Esinye isakhamuzi u-Olwethu Ndumata ohlaselwe izinyosi ngesikhathi eyolanda ingane yakhe enkulisa – naye ubalise ngokuhlukumezeka kwakhe.

“Ngijabule ngokuthi namanje ngisaphila. Akekho ocasule izinyosi; zingihlasele ngingalindele.”

UNdumata ukholelwa ekutheni kunomoya omubi kuleya ndawo.

“Siyazi sonke ukuthi izinyosi zingamadlozi. Uma zinomlayezo kuwe ziqonda ngqo endaweni yakho; azikuhlaseli emgwaqeni. Akuzona izinyosi ezivamile lezi. Kukhona okunosathane ngazo,” esho.

Manje izakhamizi sezifuna kuthathwe izinyathelo zokususa lezi zinyosi ngaphambi kokuthi zibulale umuntu.

Ilungu leKomidi leMeya kuMasipala elibhekelela inhlalakahle yomphakathi ikhansela uPatricia van der Merwe uthe uMnyango usitholile isikhalo. Bacele umsebenzi wezempilo kwezemvelo ukuthi aphenye ngezinyosi ezithukuthele.

“UMnyango usalinde impendulo mayelana nophenyo. Uma izinyosi zisendaweni yomuntu, umnikazi womhlaba nguyena okumele azisuse,” esho.

Esithombeni esingenhla: Umgwaqo u-Livingstone elokishini lakwaLanga, eKapa

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva