Ubuhle buphelela emoyeni

Ngu-Everson Luhanga

Buza noma yimuphi umuntu wesifazane uzokutshela ukuthi abenza izinwele, abafakana izinzipho kanye nabanikazi bama-salon abavame ukwenza ibhizinisi elichumayo emalokishini bayinsiza ebalulekile. 

Umuntu wesifazane udinga ukubukeka emuhle ukuze ezozizwa kahle kakhulu.

Kepha uhulumeni akavumi. Imithetho yomvalelo ithi imboni yobuhle akuyona insiza ebalulekile.

Ngakho-ke imboni yobuhle emalokoshini ishona phansi.

Abanye babo bayaqhubeka nokusebenza ngaphandle kwemizi yabo yize iminyene.

Omunye owenza lo msebenzi, u-Tumelo  Mokgokolo wase-Alexandra, uthi umvalelo umphoqe ukuthi azame elinye icebo lokuziphilisa. 

“Njengoba ngisekhaya, amakhasimende ami ebelokhu engilandela. Njengamanje ngisebenzela ekhaya.”

U-Boitumelo wenza lokhu okulandelayo:

●     Ukwenza ubuso,

●     Ufaka izinzipho ezandleni nasezinyaweni

●     Ukufutha i-tan

●     Izinkophe

●     Ukulungisa ubuso phecelezi i-makeup

●     Izinwele

“Ngenza amakhasimende ayisthupha ngosuku. Yize imali engiyenzayo kungeyona engijwayele ukuyenza, kodwa nginakho okuncane okuzosiza umndeni wami.

“Ukwesaba kwami okukhulu ukuthi amakhasimende ami angaletha igciwane emndenini wami. Kungangibulala lokho,” usho njalo.

Uthi yize abantu besilisa behlukumezekile ngokuvalwa kwezimboni, abantu besifazane abahlukumezeke kakhulu. “Abantu besifazane bathanda izinto ezinhle, ezehlukile futhi nesitayela.

“Ukwenza izinwele nezinzipho zakho kuyisikhuthazo sokuzethemba. Uma ubukeka umuhle, awuzizwa udangele”, kusho u-Boitumelo.

Uthi uma benza izinwele nezinzipho zabo, bazama imibala nezitayela ezihlukene. “Abantu besifazane bahlukile uma kukhulunywa ngobuhle nokubukeka kwabo. Bayazithanda,” usho njalo.

Uthi kunzima kubo ukuthi bazenzele izinwele zabo. “Bayathanda ukuphuma bazikhiphe futhi bakhombise abalingani babo isitayela abasenzile”.

Ukwenziwa izinwele ekhaya akufani.

Abezindaba i-Scrolla.Africa ixoxisane nabantu besifazane abathe baphuthelwa ubumnandi futhi bakhumbule ukuvakashela i-salon.

U-Zelda Diziba oneminyaka engama-29 owenza izinwele uthi kunzima. “Nginezingane ezintathu. Ngaphambi komvalelo, bengikhokha imali yazo yesikole, ngithenga ukudla, ngikhokha irenti, ngikhokhela nomholiswano ebese ngiba nempilo yami.

Uthi “Konke lokho akusekho”.

Ngosuku i-Scrolla.Africa eyakhuluma ngalo no-, wayenomyalelo wokwenza iwigi. Wayeyenzela ngaphakathi kwesikhwama sakhe – ngenxa yokwesaba amaphoyisa ayefaka imyalo yomvalelo.

U-Johanna Acquah ungumphathi we-Xebglo salon. Uthi yena nabasebenzi bakhe abayisikhombisa bavale iminyango yalapho abasebenza khona. “Sibe namakhasimende aqhamuka e-Tembisa, Woodmead, Kelvin, Lyndhurst, nakuzo zonke izindawo eziseduzane. Akukho la abangaya khona.

USeloane Moleli ongumnikazi we-Maletsatsi Doeks uthi imboni yezobuhle emalokishini ivalelwe ngaphandle, kodwa ibhizinisi lisaqhubeka emzini yabantu. 

USeloane uthi ubona sanda kakhulu isibalo samakhasimende athenga amaduku akhe selokhu kwaqala umvalelo.

Amaduku yiwona agqokwayo esikhathini samanje futhi anesitayela. Agqugquzela ubu-Afrika emiphakathini eminingi yabantu abansundu,” usho njalo.

UMapula Shiko uthi amaduku namakepisi kumenza ajuluke. Uthi, “Ngincamela ukuhlala nekhanda eligundwe izinwele njengoba kungekho okunye engingakwenza”.

UJonathan uthi selokhu kwaqala umvalelo, uphoqelekile ukuba azigunde yena izinwele zakhe. “Abatholakali kalula laba bantu abagundanayo. Udinga ukuxhumana nabathile ukuze ubathole”, usho kanjalo.    

Akusiwo amagama abo angempela.

Izihloko zakamuva