Zithwele kanzima izingane zaseZim

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Indlala isiholele ekutheni izingane zase-Zimbabwe eziningi  ezineminyaka engaphansi kuka-14 ziphume ezindaweni zasemakhaya ziyofuna imisebenzi emapulazini.

Njengabasebenzi basemapulazini, bakhokhelwa ngommbila kwesinye isikhathi ushukela noma imali engu-R180 (US$10) ngenyanga. Izingane eziningi ziyeka isikole noma zishade zisencane kanti lokhu kuwukulahla ilungelo lazo elikumthethosisekelo lemfundo.

USadam Mhiti (29) ongubaba wezingane ezimbili wasuka endaweni yasemakhaya e-Chivi, e-Masvingo ukuyofuna umsebenzi wahlala epulazini e-Kadoma kanti abafana bakhe ababili abaneminyaka eyisithupha omunye oneminyaka eyisishiyagalombili bekumele basebenze uma engekho njengoba ehola ngosuku.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi amadodana akhe ajwayele ukusebenza ngezikhathi ezimatasa epulazini.

“Ngishonelwe ngumama ekupheleni kukaNhlaba kwadingeka ukuthi ngiye ekhaya e-Masvingo ngiyomngcwaba. Lokhu kwakusho ukuthi ngilahlekelwa izinsuku eziningi ngingekho emsebenzini njengoba ngihola ngesikhathi sokuvuna.”

Uthe izingane zisiza ngesikhathi sokuvunwa kommbila, i-sunflowers nobhontshisi wesoya kanti umsebenzi wakhe ubuwenziwa umkakhe nezingane zakhe ezimbili ezincane ngesikhathi engasebenzi amasonto amabili.

“Umkami ukhulelwe ngakho-ke, ubengakwazi ukwenza umsebenzi omningi onzima. Lokhu bekusho ukuthi abafana bami bekumele bangenele basebenze ukuze badle ekupheleni kosuku.

“Akukho engingakwenza ngaphandle kokuthi ngibayeke basebenze. Ngaleyo ndlela okungenani balala bedlile. Omunye umsebenzi ubuhlaganisa nokwelusa izinkomo nezimbuzi nokunakekela izinkukhu uma bebuya esikoleni.”

USimon Ngwena ongumlimi kakotini e-Shepstone, e-Kadoma uthe ukwanda kwezingane emapulazini e-Mashonaland West kubangelwa kakhulu inhlupheko noma kubangwa izingane ezisuke zizikhulisa zodwa.

“Kuyadabukisa indlela izingane zase-Zimbabwe  eziphathwa ngayo futhi bazifaka ngaphansi kwezimo ezinonya lapho bekhokhelwa ngebhakede lommbila noma ubhontshisi.”

UVincent Majohonye ongumqondisi​ wamalungelo ezingane e-Zimbabwe uthe ukusetshenziswa kwezingane kuwumphumela wenhlupheko.

“Izingane ezineminyaka eyishumi zibonakala zigcwele emapulazini zisebenza kanzima zingayi esikoleni.

Lokhu kuvame ukuholela ekulimaleni kwengqondo njengoba zisebenza kanzima zingavikelekile.”

Isithombe esingenhla: Izingane ezimbili ezisebenza epulazini ezipakisha izikhwebu zommbila owomile epulazini lase-Kadoma

Umthombo wesithombe: UDalphine Tagwireyi

Izihloko zakamuva