Zisale dengwane izikole ezingu-30 ngemuva kokushiswa komtapo wolwazi

Celani Sikhakhane

Usuku lwe-World read Aloud luphenduke lwamuncu ezinganeni nezikole ezingu-30 okuhlanganisa nabafundi basema-TVET College elokishini laseZakheni eMnambithi.

Izingane zaseZakheni zivuke ngezindaba ezimbi ngoLwesibili ngesikhathi zitshelwa ngomtapo wolwazi oshisiwe okubalwa izincwadi, amakhompuyutha nezinye izinto ezibalulekile ezishe zaphenduka umlotha.

Umholi womphakathi ophinde abe ikhansela lendawo uMnu uNathi Mthethwa uthe bonke badidekile ngalo mlilo.

“Awukho umbhikisho womphakathi noma izikhalo ezilethiwe zezidingo okungenzeka ukuthi zihlobene nokushiswa komtapo wolwazi. Asazi noma kuyingxenye yokucekelwa phansi kwezikhungo zikahulumeni ngamabomu njengoba sesibonile ezikhathini zakamuva kwenzeka lokho,” kusho ikhansela.

UNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natali, uHlengiwe Mavimbela uthe kubuhlungu kakhulu ukubona kushiswa isikhungo esibaluleke kangaka.

“Sicela noma ngubani ongasiza ekutholeni lezi zigilamkhuba ukuthi asondele azosebenzisana nabomthetho ukuqinisekisa ukuthi bayabanjwa laba abenze lokhu,” kusho uMavimbela.

NgoLwesibili bekuyisikhumbuzo seshumi nantathu se-World read Aloud, unyaka abafundi obekumele babuthane ngobuningi babo bezofunda emtapweni wolwazi.

Lo mtapo wolwazi iwona wodwa otholakala emphakathini waseZakheni kanti ububhekelele amawadi amane ase-Mcitsheni nase-St Chads.

Izihloko zakamuva