Uvutha engabaselwe owe-Action SA ngezinto ezenziwa i-ANC

Lubhalwe nguZukile Majova

UMnu Herman Mashaba ulungiselela ukuguqula iqembu lakhe i-ActionSA libe iqembu elikhulu kwezombusazwe kuleli ukuze lihlomule ngokuwohloka kweqembu elibusayo i-ANC.

I-ActionSA ikhiphe isaziso sokuthi izokwenza konke okusemandleni ukuzuza izinhliziyo nezingqondo zabantu ngisho nezinhliziyo zalabo abavotela iqembu elibusayo kanye nalabo abasuke sebeshiye amaqembu abo bengazi ukuthi bazongena kuphi. 

Ukulungele ukulwa naso sonke isikhathi sokhetho lokuchibiyela kwipolitiki yakuleli.

Usomabhizinisi wangaphambilini uzimisele ukulwa namaqembu epolitiki ayedumile eminyakeni engu-30 eyedlule. 

Ngaleso sikhathi, izinhlangano ezifana ne-United Democratic Front kanye ne-SA National Civic Organisation kwakuyizona ezazixhumanisa iqembu le-ANC kanye nabantu.

Ukubhidlika kwalolu mbimbi kuphazamise iqembu likaKhongolose elibusayo okhethweni loMasipala njengoba kubhekwe ukulethwa kwezidingongqangi.

Abavoti bamazi uMashaba njengomuntu owagcinayo amazwi akhe

Ngo-2019, ngaphandle kokucindezelwa uMashaba wesula esikhundleni sokuba iMeya yaseGoli wadela umsebenzi onzima ngenxa yokungaboni ngaso linye ngemigomo.

Kamuva walandela isithembiso sokushiya i-DA nakuba wayesezinhlakeni eziphezulu zaleli qembu.

Ngonyaka ka-2019 i-ActionSA yathola amavoti angaphezu kuka-550,000 ekungeneleleni koMasipala abayisithupha kuphela bakuleli abangaphezu kuka-270.

Manje uMashaba uhlela ukungenela ukhetho lokuchibiyela kuzo zonke izifundazwe njengoba i-ActionSA isungulwa njengeqembu lepolitiki likazwelonke ngaphambi kokhetho lukazwelonke luka-2024.

I-Action SA isiyiqembu lesithupha ngobukhulu kuleli.

Leli qembu elineminyaka emibili lasungulwa linamakhansela angu-90 koMasipala abaqavile okubalwa uMasipala wase-Gauteng eGoli, e-Tshwane nase-EKurhuleni.

Uma sibheka okethweni lwakamuva, leli qembu lingawathola amavoti ayizigidi ezimbili, okungaba u-10% wamavoti kazwelonke.

Manje uMashaba wenza umsebenzi onzima wokwethula amagatsha amasha emadolobheni akuleli.

Usesungule oSihlalo bezifundazwe, ezifundazweni eziyisishiyagalolunye.

Ufuna ukubonakala exazulula izinkinga zansuku zonke ezifana nezinkinga zamanzi, ugesi nengqalasizinda kanye nezinkinga zomphakathi njengobugebengu.

UMashaba useyalele amanxusa eqembu kuzo zonke izifundazwe ukuthi athole ukwesekwa, njengoba kubonakale izingqwembe zeqembu ezigxotsheni zomgwaqo e-Moletjie kuwadi-10 e-Limpopo, njengoba ukhetho lokuchibiyela loMasipala luhlelelwe umhlaka-25 kuMasingana.

Kuleli sonto ubese-Primrose e-Tshwane, okuyilapho abantu bakwamanye amazwe beduna amabhilidi nemizi bayisebenzise njengesizinda sobugebengu.

UMashaba uphinde wabhekisa amabombo eMarikana eNyakatho Ntshonalanga, lapho izakhamuzi zikhala ngokungalethwa kahle kwezidingongqangi nalapho imiphakathi isathukuthelele uhulumeni ngesibhicongo saseMarikana sango-2012, ngesikhathi amaphoyisa ebulala abasebenzi basezimayini abangu-34 ababebhikisha.

E-Limpopo uSihlalo wesifundazwe, uSello Lediga wethule iphrojekthi ebizwa nge-Rea Lema esiza izakhamuzi zasemalokishini nasezigodini ukuthi zizitshalele izitshalo zazo.

Isizwe siyithukuthelele i-ANC, uMengameli Cyril Ramaphosa kanye no-Eskom ngokufika esigabeni sesithupha sokucishwa kukagesi kanti uMashaba ubonakale edinwe egane unwabu kuleli sonto.

“Umsangano wani lo? Isigaba sesithupha futhi shuthi kusazolandela esinye isaziso?”

Iqembu le-ANC kumele ligawule libheke ngoba uMashaba akadlali futhi uzimisele ukuguqula izinto.

UMashaba uthathwa njengomuntu oligcinayo izwi lakhe okuyinto eyivelakancane kwezombusazwe.

Izihloko zakamuva