Usuku lwabesifazane: Umhlengikazi oyiqhawe obeka izimpilo zeziguli zakhe phambili

Everson Luhanga

Njalo uSister T uma ephuma endlini eyosebenza umndeni wakhe uguqa phansi uthandazele ukuthi abuye ephephile.

Yize ebona abanye ozakwabo bebulawa yi-Covid-19, uThandeka Lebotse akakaze angabaze ukuthi kungumsebenzi wakhe ukusindisa izimpilo nokusebenzela umphakathi wakhe.

Kusukela ekuqaleni kowezi-2019 uThandeka, owesifazane abambiza ngoSister T, ubengasebenzi amasonto amabili kuphela.

UThandeka uthe usebenze eMnyangweni wezeMpilo kusukela eneminyaka eyi-18 ngemuva kokuphothula izifundo zakhe e-Chris Hani Baragwanath Hospital eminyakeni engama-22 eyedlule.

Impumelelo yakhe enkulu, uthi, ukukwazi ukusindisa abesifazane abasebasha ekukhipheni izisu ngendlela engaphephile ewodini lokukhulelwa esibhedlela, nokunikeza abesifazane abasebasha ithuba eliphephile.

“Baningi abesifazane abashonile ngenxa yokuya emitholampilo engagunyaziwe. Umsebenzi wami kanye nowozakwethu usindise izimpilo eziningi,” esho.

Njengamanje uSista T ungumphathi wendawo yokugoma e-Grace Bible Church e-Soweto. Phambilini uke wasebenza wahola imitholampilo ehlukene edolobheni laseGoli.

“Engikusaba kakhulu ukuletha leli gciwane ekhaya lami ngithelele umndeni wami,” esho.

“Ngiyaqinisekisa ukuthi ngithatha izinyathelo zokuvikela umndeni wami, kodwa sisebenza nabantu abahlukene nsuku zonke futhi ingozi ikhona”.

Uthe ngesikhathi kuqala ukukhishwa umgomo kubasebenzi abaphambili, wayengomunye wabahlengikazi bokuqala ukuthola umjovo emtholampilo wakhe.

“Impela nganginovalo ngesikhathi i-Covid-19 ishaya ogwini lwaseNingizimu Afrika ngonyaka odlule, kodwa ngibe sengizikhumbuza ukuthi ngenza isifungo sokusebenzela abantu. Ukuphepha kweziguli zami kuyinto yokuqala engiyicabangayo,” kusho uThandeka.

Uthe njengoba abantu becabanga ngeqhaza elenziwa umuntu wesimame emiphakathini yethu kumele bakhumbule abesifazane emkhakheni wezempilo nabo abangamaqhawe.

Scrolla World Cup Quiz