Usuku lokugcina lokubhalisela ukuvota 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

NgoLwesihlanu ngomhlaka-23 kuNhlolanja kuzobe kugcina ukubhalisela ukuvota noma ukushintsha ikheli lakho.

Njengoba sebengaphezu kuka-27.6-million abantu asebebhalisele ukuvota ngomhlaka-29 kuNhlaba, i-khomishana yokhetho ezimele (IEC) ithi uhlu lwababhalisele ukuvota lukhuphuke kakhulu uma kuqhathanizwa nezikhathi ezidlule eNingizimu Afrika.

Uma usuku lokhetho selushicilelwe ku-Government Gazette akekho ozovunyelwa ukubhalisa.

Kumele uqinisekise ukuthi ubhalisile esiteshini okuvotwa kuso ngoba kulo nyaka i-IEC angeke ivumele noma ngubani ukuthi avote uma bengabhalisanga.

Phambilini abantu abebevota ngaphandle kwezifundazwe bebengalitholi iphepha lokuvota lesifundazwe kodwa bebevunyelwa ukuthi bavote ephepheni likazwelonke.

“Ikhomishana ikhumbuze abantu abazovota ngomthetho obalulekile okhethweni okungukuthi umuntu kufanele abhalise lapho ehlala khona futhi avotele esiteshini sokuvota lapho ebhalise khona,” kusho i-IEC.

“Okuwukuphela kwento ehlukile kulo mthetho ukuthi ovotayo angavota ngaphandle kwesifunda sokuvota uma azisa ikhomishana ngosuku ukuze kuzoqondana nezinsuku ezikhethiwe.”

Lolu khetho selunzima kakhulu njengoba kufakwe inqwaba yabantu abazimele okhethweni lwezifundazwe nolukazwelonke.

I-IEC ithi ngemuva kokumenyezelwa kosuku lokhetho, izoshicilela uhlelo lwezikhathi zokhetho ku-Gazette kaHulumeni.

I-IEC ithi uhlelo lwezikhathi luzobandakanya lokhu okulandelayo:

● Ukuqinisekiswa kohlu lwabavoti

● Ukushicilelwa kwemininingwane yeziteshi zokuvota

● Ukuhanjiswa kwama-candidates aqokiwe

 ● Ukuthunyelwa kwesaziso sokuvota ngaphandle kwezwe

● Izicelo zamavoti akhethekile

UNgqongqoshe wezeziMali u-Enoch Godongwana utshele isizwe ngesikhathi ethula inkulumo yesabelomali ngoLwesithathu ukuthi “i-IEC yabelwa u-R2.3-billion kwisabelomali sika-2024 ukuze yenze umsebenzi wayo wokulungiselela ukhetho lukazwelonke oluzayo ngomhlaka-29 kuNhlaba.”

“Ngaphezu kwalokho, kubekwe u-R250-million ukuze kutshalwe izinhlaka zomthetho ngesikhathi sokhetho, kanti u-R200-million uzofakwa ukuze kuxhaswe amaqembu ezepolitiki njengoba elungiselela ukhetho lukazwelonke,” kusho uGodongwana.

Isithombe esingenhla: Umjaho wemizuzu yokugcina wokubhalisela ukuvota noma ukushintsha iziteshi zokuvota ngaphambi kokhetho lwamhlaka-29 kuNhlaba.

Umthombo: X

Izihloko zakamuva