Usobishini uthishanhloko ophoqe ingane yesikole ukuba ingene ethoyilethi lomgodi

Zukile Majova

Uboshiwe wagcinwa esitokisini samaphoyisa e-Ugie Police Station, uthishanhloko osemncane ophoqe umfana oneminyaka eyi-11 ukuthi angene ethoyilethi lomgodi ukuyolanda umakhalekhukhwini wakhe.   

Isigameko esenzeke e-Luthuthu Junior Secondary School esigodini sase-Ncembu eduze kwase-Ugie eMpumalanga yeKapa siphoqe uMnyango wezeMfundo kulesi sifundazwe ukuba uqale uphenyo ngalolu daba futhi umise uthishanhloko esikoleni.

Izolo abakwa-Scrolla.Africa babike ukuthi umakhalekhukhwini kathishanhloko uwele kanjani esakhiweni esonakele wangena ethoyilethi lomgodi.

Uthishanhloko ube eseyalela abafundi asebekhulile ukuthi basebenzise amabhakede ukunciphisa inani lamanzi nomchamo ngaphakathi ethoyilethi lomgodi ukuze kwehliswe kufakwe umuntu ozacile ngokomzimba.

Lo mfundi webanga le-6 ube esetshelwa ukuthi akhumule abe nqunu, wehliselwa emgodini ngentambo eboshwe ngaphansi kwamakhwapha akhe.

UMnuz Petros Majola weKhula Community Development Project, okuyinhlangano elwela amalungelo ezingane eMpumalanga yeKapa, uhamba phambili ekulweni ubulungiswa.

“Okusemqoka kithi ukubuyisa ukuzethemba kulo mfana ukuze akwazi ukubhekana nesimo njengoba njengamanje ehlekwa ontanga yakhe.”

Ilungu lomphakathi uSithembiso Gwampa uthe uhambe nabanye abahlali waya esikoleni eyobuza ngempatho embi yomfana kodwa waxoshwa othisha ngaphandle kwencazelo.

Amalungu omphakathi abe esebiza iKhula Community Development Project ngoba umfana uyintandane akanaye omunye umuntu ongalwela lokhu abhekane nakho.

Uhlala nogogo wakhe uNosakhele Mgqwamba oneminyaka engama-75 ozala umama wakhe, othe umfana akasakuthandi ukuya esikoleni.

Izihloko zakamuva