Usizi izingane zibuyiselwa emuva ngenxa yokuthi bezingawugqokile umfaniswano wesikole

Everson Luhanga

UKarabo Linda ubekulindele ngabomvu ukuvulwa kwezikole  ngoLwesithathu ukuze ayoqala esikoleni sakhe esisha samabanga aphezulu.

Kuthe sekusondele usuku lokuvulwa kwezikole, uKarabo ubelokhu ebuza umama wakhe uMinah Linda wase-Alexandra eGoli  ngomfaniswano wakhe wesikole nezinto zokubhala,

Kodwa uLinda akasasebenzi, walahlekelwa umsebenzi wakhe wokuhlanza izindlu ngesikhathi sokuvalwa kwezwe esigabeni sesihlanu, ngakho-ke ubengeke akwazi ukumthengela umfaniswano wesikole yena nezinye izingane zakwabo, ingasaphathwa eyezinye izidingo ezibalulekile. 

NgoLwesithathu, uKarabo ube nesibindi wagqoka amateku akhe agugile awathola kumqeqeshi wegalofu. Uphume endlini ngethemba lokuthi uyoqala ibanga lesithupha. 

Ukuqunga kwakhe isibindi kumfake  enkingeni njengoba othisha bengamvumelanga ukuthi angene emasangweni esikole engawufakile umfaniswano.   

Bambuyisele ekhaya.

“Ubuye esikoleni ekhala. Ubebukeka edangele futhi ephuke inhliziyo. Kodwa bekungekho ebengingakwenza. Anginayo imali yokumthengela izidingo zesikole,” kusho uLinda.

Kodwa uKarabo bekungeyena yedwa ingane yakwaLinda ebuyiselwe ekhaya. Amalungu omndeni wakhe ayisikhombisa nawo abuyiselwe emuva ngenxa yokushoda komfaniswano wesikole.

Umama wezingane ezinhlanu oneminyaka engu-46 uthe okubalulekile kuye ukuqinisekisa ukuthi uthola ukudla okuzodliwa ngamulungu omndeni wakhe  angu-18 ahlala kulo muzi wakhe. “Munye kuphela umuntu osebenzayo endlini.

“Sonke sithembele emalini yesibonelelo sezingane ukuze silale sidlile okuyinto engaseneli nakancane.

“Ngijwayele ukudayisa umagwinya ekhoneni lomgwaqo ukuze ngithole imali yokuthenga isinkwa nesaka lommbila. Ukuthenga umfaniswano wesikole akuyona into ehamba phambili kulesi simo engibhekene naso,” kusho uLinda.

Bahlala endlini enamagumbi amabili  njengoba bengu-18.

Zonke izingane zakwabo ezinhlanu zashona kwaphoqa ukuthi uLinda anakekele izingane zabo.

 “Umama samngcwaba ngonyaka ka-2006 izingane zakwethu zalandela unyaka nonyaka,” kusho uLinda.

Wengeze ngokuthi abanye abashana bakhe abayizintandane bangabantu abadala futhi banezingane zabo ngaphansi kophahla olulodwa. “Kubuhlungu ukubona indlela esihlupheka ngayo,” kuchaza uLinda.

Umama wezingane ezinhlanu uthe ukubona wonke umuntu elele kulendlu ebusuku kuyamdumaza. “Akekho umuntu okumele adlule kulesi simo”

Uthe ngesikhathi esebenza, izinto zazilula.

Kumanje ucela abakwa-well-wishers ukuthi bamsize ayise izingane esikoleni. “Engikufunayo nje ukubona izingane zifunda esikoleni njengazo zonke izingane emphakathini.”

UKarabo ufisa ukuba ummeli kanye nomdlali wegalofu okhokhelwayo.  Selokhu aqala ukudlala igalofu kusukela eneminyaka eyisishiyagalolunye.

Isimo sikaLinda asisihle neze kuleli lokishi. Abazali abaningi bathwala kanzima ekuzameni ukondla izingane baphinde bazithengele imifaniswano yesikole nokunye.

Ithimba le-Scroll.Africa belilokhu lithola izingcingo ezivela emalokishini afana ne-Alexandra, i-Diepsloot nezinye izingxenye zase-Soweto, lapho abazali bebedinga kakhulu usizo lokubuyisela izingane zabo esikoleni.

Izihloko zakamuva