Usebenzisa impilo yakhe edlule yobugebengu ukusindisa intsha yanamuhla

Doreen Mokgolo

Ukweqa umthetho kuholele ekutheni uLloyd Dladla adonse iminyaka eyisikhombisa ejele nokulahlekelwa ngumlenze, kanti njengamanje usemkhankasweni wokubonisa intsha yanamuhlanje ukuthi ibalekele amaphutha awenza. 

“Ngifisa sengathi ngabe kwakukhona umuntu owayekhathalela ngokwanele ukungixwayisa ngezindlela zami,” kusho owayeyisiboshwa uLloyd Dladla, osenikele ngempilo yakhe ekusindiseni intsha enezinkinga emphakathini wakubo waKwa-Thema, empumalanga ne-Ekurhuleni.

ULloyd uthe waphendukela ebugebengwini esemncane ukuze abalekele impilo yobuphofu.

“Benginabantu abayizibonelo ezingalungile,” esho.

“Bengicabanga ukuthi le yiyona ndlela kuphela yokuthola inhlonipho namandla nokuthola imali, kodwa njengamanje sengazi kangcono ngamakhono nokwelulekwa engikuthole ejele.”

ULloyd wake waba yisigebengu esaziwayo futhi nesesabekayo emphakathini wakubo. Ngesikhathi eboshwa ngowe-2012 e-Daveyton, wadutshulwa ngamaphoyisa lapho ayecashe khona futhi walahlekelwa ngumuzwa wokusebenza komlenze wakhe. Wagwetshwa ngamacala okubamba inkunzi, ukugqekeza izindlu nokweba izimoto ngowe-2014.

Wayengomunye weziboshwa eziyi-19 000 ezadedelwa ukunqanda ukusabalala kwe-Covid-19 emajele ngoMasingana ngemuva kokudonsa iminyaka eyisikhombisa yesigwebo sakhe seminyaka engama-20.

Njalo ekuseni uxhugela emakhoneni emigwaqo nasemapaki omphakathi ahlale evame ukusetshenziswa yimilutha yezidakamizwa nentsha ehluphayo ukuze abelane ngempilo yakhe enezinkinga yobusha eyaholela ebugebengwini nasekuyekeni isikole.

Uthe kunzima ukubuyela ube yilungu emphakathini.

“Kodwa lokho ngeke kungivimbe ekutheni ngisize noma nginqande intsha ekutheni yenze amaphutha engangiwenza,” kusho yena.

Uthe ukulahlekelwa ngumlenze kwaba yisibusiso.

“Ngiyangabaza ukube angilahlekelwanga umuzwa wokusebenza komlenze wami ngabe angizishintshile izindlela zami,” kusho yena.

Usebenzise isibonelelo sakhe sokukhubazeka ukuqala ibhizinisi elincane elidayisa amakha nezikhwama.

Izihloko zakamuva