Unguthisha wezibalo aphinde anakekele umphakathi

Kabelo Tlhabanelo

Lo thisha akanandaba nemfundo yabafundi kuphela, kodwa uyaqinisekisa nokuthi ugcina ilokishi lakhe lihlanzekile futhi uyasiza nokondla umphakathi.

USinah Mofokeng onguthisha wezibalo esikoleni samabanga aphezulu, ubesebenzisa iloli lakhe ukuqoqa imfucuza kusukela abasebenzi bakamasipala wendawo bayeka ukuyiqoqa ezinyangeni ezinhlanu ezedlule.

Uthe abasebenzi bebengawenzi umsebenzi wabo wokunikezela ngezidingo emphakathini wabo wase-Khotsong, e-Bothaville, esifundazweni sase-Free State.

“Sinye isikhathi lapho ngibona khona iloli likamasipala eliqoqa udoti, okusuke kungamaholidi kuphela,”  kusho uSinah. 

“Ngicabanga ukuthi abasebenzi bafuna ukufaka isicelo sesikhathi esengeziwe.”

USinah, ofundisa e-Nampo Combined Agricultural School, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi “Ngibone udoti unqwabelana endaweni yangakithi ngakho-ke ngatshela izakhamuzi ukuthi ziwufake elolini lami ngase ngithatha udoti ngiwuyisa endaweni yokulahla udoti eqhele ngamakhilomitha ayi-15.”

Manje useqoqa imfucuza njalo ngoLwesine.

Umhlali uPalesa Tlhaole uthe useyekile ukukhokhela izidingo.

“Angizikhokheli izinsiza ezingakenziwa. Uhulumeni ufuna kuphela ukuba semandleni ukuze aqhubeke nokuntshontsha imali. Ngizoqala ukukhokha izikweletu zikamasipala uma ngibona izinyathelo,” kusho uPalesa.

Abahlali nabo bayamthanda uSinah ngoba uzilethela amazambane amahhala awaqoqa kubalimi bendawo.

Uthe uyayicosha imifino enqatshwe yimishini yokuhlunga ngesikhathi sokuvuna.

“Nginikeza imindeni isitsha esigcwele amazambane angama-25. Ngisebenzisa iloli lami nemali yami kanye nodizili wami. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzongibusisa ngezinto ezinhle,” kusho uSina.

UThabiso Meepa uthe uSinah uyisibusiso endaweni.

“Unguthisha onomoya opholile kunabo bonke, umhlali kanye nomsizi womphakathi. Umndeni wami uhlale uhlanzekile futhi uthola ukudla ngenxa yemizamo yakhe. Nginesiqiniseko sokuthi ubezowathola wonke amavoti ukube ubekwipolitiki.”

Umphathi kamasipala iNala uNokufa Radebe uthe basawuqoqa udoti e-Bothaville.

“Besingakaceli muntu ukuthi asiqoqele imfucuza. Siqoqa udoti kumasipala wonke,”