UNgqongqoshe uthi isiShayamthetho sikazwelonke esingahlakaza Ingonyama Trust

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UNgqongqoshe wezoLimo nokuBuyiswa koMhlaba uthi ikusasa leNgonyama Trust ngombiko wowayenguMengameli wezwe uMnuz Kgalema Mothlanthe lilele eSishayamthetho sikazwelonke ngoba yena akanawo amandla.

UNkk Thoko maMsane-Didiza ukusho lokhu engxoxweni abenayo neNewsroom Afrika ngoLwesithathu emini nalapho ebechaza ngokungena kwakhe ngokungamenywa embizweni yamakhosi neSilo esoNdini namhlanje.

Uthe bekufanele amenywe kule mbizo ngoba naye imthinta ngqo.

“NjengoNgqongqoshe oqondene nalolu daba, bekufanele ngimenywe kule mbizo. Ngaphandle kwalokho kunodaba oluthinta umbiko weHigh Level Panel eyayiholwa uMothlanthe neyayiphskamisa ukuba kuqedwe ngeNgonyama Trust.

“Lowo mbiko uwudaba olungabhungwa isiShayamthetho sikazwelonke nokuyiso esingaba namandla okuthi Ingonyama Trust iqedwe,” kusho umaMsane-Didiza.

Uqhube wathi nalokho kungenzeka ngokuthi kuxhunyanwe namakhosi kanye nemiphakathi ethintekayo.

Kumanje kukhalwa ngokuthi uHulumeni uhlela ukuphuca abantu basemakhaya imihlaba yabo ewodedangendlale ukuze umuntu umhlaba wakhe kube igceke lakwakhe kuphela njengasemalokishini.

UNdunankulu kaZulu uMfundisi Thulasizwe Buthelezi yena uveze ukuthi kumanje uMnyango kamaMsane-Didiza usuvele uphuca amakhosi amandla okulawula izindawo zawo nokusayina izimvume ezigunyaza imiphakathi ukuthi izindawo eyakhe kuzo eyazo okungamaPermission to Occupy (PTO).

UMaMsane-Didiza ukuchithile lokhu wathi akanawo amandla okulawula ukusebenza kweNgonyama Trust kwansukuzonke.

Kwenzeka lokhu nje sekuputshuke incwadi ebhalwe nguSihlalo waMakhosi KwaZulu-Natal Inkosi uSifiso Shinga yokuvimba iSilo ukuba sibambe imbizo namakhosi Ondini mayelana nodaba lweNgonyama Trust.

Inkosi uShinga ithi ayikho inkosi okumele ihambele lo mhlangano ngoba uyimbudane futhi ukhomba ukungavuthwa kweSilo ngoba asixhumananga nabo.

Izihloko zakamuva