UNdunankulu kaZulu uthi njengoYisemkhulu ungoweSihlalo

Lubhalwe nguNhlanhla Mtaka

Umzuzu okade ulindwe ngabezindaba ugcine ufikile. Lona bekungumzuzu wokuzwa loyo oqokwe waba nguNdunankulu weSILO noZulu ephefumula. Lokhu kulangazelele kwabezindaba bekudalwa yizizathu ezahlukene esikhulu kuyileso sokuthi uZulu ubuqala ukuba noNdunankulu omusha emuva kweminyaka engama-69. Kanti okunye ukukhuluma obekukhona ngokwalabo abebebuza ukuthi engabe oMdala wenze ngakhona yini nxa eqoka ‘ongeyona iNkosi’ kulesi sikhundla.

Yonke le mibuzo ibukeka iphendulekile njengoba uNdunankulu, uMfu uThulasizwe Buthelezi ebize umhlangano nabezindaba ehhotela eligudle ulwandle eThekwini namuhla. UNdunankulu utheleke nesekela lakhe iNkosi yaseMadungeni kanye nabeNdlovu, iNdlunkulu kaZulu. Isithangami lesi besehlukene izigama ezimbili, kukhona lapho uNdunankulu ebefunda khona isitatatimende kanye nalapho abephendula khona imibibuzo yabezindaba.

Odabeni lokuthi uzalwaphi akananazanga njengoba echaze imvelaphi lakhe: “Ngingowolibo lukaPhungashe kaNgwane owabe eyiNkosi yakwaButhelezi ngezikhathi zokubusa kweLembe. Uzalo lwakwethu nolabe lwakhe eMcakwini lapho namuhla osekuthiwa kuseBabanango lwafuduka ngesikhathi iLembe lidla ukhokho uPhungashe,” kusho uMfu uButhelezi.

Uqhube wathi: “Kwathi emuva kokuba eyakithi iguqile abantwana neNkosi uPhungashe uMatotwana engivela olibeni lwakhe kanye nodadewabo omdala uThelezile bahola isizwe esabe sisele lapho bayocela inxiwa kwaMdlalose endaweni ebizwa ngokuthi kukwaHlahlindlela.

AbakwaMdlalose basikela izingane zikaPhungashe nesizwe indawo esuka lapho namuhla kubizwa ngokuthi kuseSithelezini ebaQulusini kuze kuyofika ngaso sebeni lomfula iJojosi eNquthu. Yilapho nanamuhla umuzi wakwethu ukhona oYengweni”,  kusho yena.

Ube esechaza ngokhokho wakhe owayibamba eSandlwana empini kaJininindi nezeNdlovukazi uVictoria ngonyaka we-1879.

“Ukhokho, wami, uMswazi kaMatotwana wahlabana  eSandlwana eyiNgobamakhosi ibutho lakhe.  Ubaba ongizalayo uSobaba uLawrence Buthelezi kaNicholas kaGatsheni kaMswazi kaMatotwana kaPhungashe wabe engumelulkeki wezomoya weSILO uZwelithini kaBhekuzulu. Wedlule emhlabeni zolo lokhu ngowezi-2001”. Uchaze wathi  lo mlando uwuveza nje ukuze izwe lazi ukuthi akayena uqhibukhowe lapha eNdlunkulu. Waveza ukuthi abakwaButhelezi kade baba nobudlelwane neNdlunkulu kaZulu kusuka ngezikhathi zeLembe.

Induku azodondolozela ngayo

Ube eseqhubeka eseveza ukuthi konke ayikho ukuncele engqweleni endala , uMntwana waKwaPhindangene. “Ngingumsebenzi woMntwana uMangosuthu Buthelezi – obe nguNdunankulu kaZulu iminyaka engama-69 ngaphansi kweZILO ezintathu. UMntwana ubenombono wesizwe esivikela lokho okuyifagugu, inhlabathi namasiko. Njengoqokwe ngumlando ukuba ngihlale lapho ayehleli khona, ngizoqhubeka lapho ayegcine khona,” kusho uMfu uButhelezi.

Ekhuluma nelaboHlanga uthe azokwenza “wukuqhubeka lapho oyisemkhulu abagcina khona, ukuzokhonza eNdlunkulu kaZulu nokuba ngumvikeli weSihlalo” esingingumphongolo wesivumelwano kaZulu.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ngabalingani bethu i-Bayede Iphepha laboHlanga .

Izihloko zakamuva