UMZIMKHULU COLIN DUDA (owazalwa mhla zi-18 kuNdasa ngowezi-1967, ushone mhla zi-3 kuNhlangulana ngowezi-2021)

Linda Scott

Impilo yakhe yonke uMzimkhulu Colin Duda ubelwela ukuba yindoda eqotho nehloniphekile.

Ngesikhathi eseyinsizwa wayenephupho lokuthi ngelinye ilanga abe netekisi lakhe. Usebenze amahora amaningi esebenzela abaphathi bamatekisi abahlukahlukene futhi wonga lonke isenti ayelithola. Wayengajwayele ukuphuma aye emaphathini, wayegxile enhlosweni yakhe.

Ekugcineni, uMzi wathenga itekisi elaliphukile wachitha eminye iminyaka embalwa ezama ukuthi likulungele ukuba semgwaqeni.

Kodwa kwabonakala kungeke kwenzeka lokho. Izingxenye zenjini ayezidinga zazibiza kakhulu.

Yilapho-ke uMzi enza khona iphutha ngoba ehluleka ukubuka iphupho lakhe lifa futhi kwakungeke akubekezelele. Yena nomngani wakhe bathatha isinqumo esibucayi sokuphanga isitolo. Kwakuzoba isikhathi esisodwa nje kuphela ukuze uMzi akwazi ukufaka itekisi lakhe emgwaqeni. UMzi wayengumphangi ongenathemba futhi babanjwa base begwetshwa iminyaka engama-20 ngokubamba inkunzi kuhlonyiwe njengoba umngani wakhe wayephethe isibhamu.

UMzi wayethobekile futhi ehlonipha ngokwemvelo futhi ethandwa ngabanye abaphula umthetho kanye nabasebenzi bezokuhlunyeleliswa kwezimilo ngokufanayo. Ngisho namaqembu ezigelekeqe aphakamisa inombolo amshiya yedwa ngesikhathi ekubeka kwacaca ukuthi ngeke abajoyine.

Esikhundleni salokho uMzi wajoyina i-Group of Hope, okuyisinyathelo seziboshwa esasibenza ukwenza ngcono izimo ejele kanye nokusiza abantu ababedonsa kanzima ngaphandle, ikakhulukazi izingane eziyizintandane.

I-Group of Hope ikwazile ukuphakamisa izimpilo zabantu abaningi futhi umsebenzi wabo wahlonishwa ngaphakathi kwezinsizakalo zokuHlumeleliswa kweziMilo kanye nezinye izinhlangano, kuzwelonke nasemhlabeni jikelele.

Eminyakeni eyisikhombisa ngemuva kokukhululwa kukaMzi wasungula ngokubambisana futhi wenza umsebenzi eqeqesha intsha esengozini, abake baba namacala nabaphula umthetho ngamakhono edijithali. Nakulokhu futhi, umthelela wephrojekthi wahlonishwa kuzwelonke nasemhlabeni jikelele. Ukuqubuka kokhuvethe kubulale iphrojekthi kwaphoqelela ukuba ivalwe.

UMzi, obesenonkosikazi nezingane manje, wadayisa izimpahla zakhe wagcina esethenge itekisi lakhe. Kwakuyiyona kuphela indlela ayeyazi ukuletha ukudla etafuleni lomndeni wakhe.

Kodwa ngemuva kwezinyanga ezimbili nje kuphela mhla zi-4 kuNhlangulana, udutshulwe wabulawa esemzini wakhe kwaLanga ngabaphangi ababefuna ukweba itekisi lakhe.

UMzi wachitha impilo yakhe yonke elwa nodlame ezweni elinodlame futhi ekugcineni wehlulwa empini. Kodwa ifa likaMzi ukuba nethemba, ikakhulukazi kumakhulu ezimpilo zabantu asezithintile selokhu aphuma ejele.

Izihloko zakamuva