Umzimba kaKristu” untshontshwe ngenkathi kunenkonzo e-Soweto

Everson Luhanga

Ibandla belilungele iSidlo Esingcwele ngobusuku bangePhasika.

Kodwa-ke izigebengu ebezihlomile zahlasela isonto e-Dobsonville e-Soweto kusasele imizuzu engama-30 ngaphambi kokuba kuqale umcimbi weSidlo SeNkosi.

Umfundisi u-Obvious Ncube utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi oshayasibhamu abagcinanga nje ngokugebenga ibandla omakhalekhukhwini nemali. Baphinde baphoqa abantu besifazane ebandleni ukuthi bakhumule babe nqunu “base bebaleka newayini namabhisnqunu, esikubiza ngomzimba kaJesu Kristu.”

“Akekho okwazile ukucula noma ukuthandaza,” kusho uMfundisi u-Obvious. Uthe la madoda “eyalela bonke abantu ukuthi balale phansi banikele ngomakhalekhukhwini babo kuwo. Abesifazane ababengenabo omakhalekhukhwini batshelwa ukuthi bakhumule babe nqunu.  Bekungemnandi neze,” esho.

UMfundisi u-Obvious uthe uma ezwa izigebengu ziyalela abesifazane ukuba bakhumule babe nqunu, wabhekana nazo wazitshela ukuthi azimdubule zimbulale kunokuthi abone owesifazane enqunu esontweni lakhe.

“Ngenxa yalokho baqala bashaya abesifazane ababengenabo omakhalekhukhwini,” esho.

“Benginovalo lokuthi la madoda azodlwengula abesifazane kanye nonkosikazi wami obesesontweni.”

UMfundisi u-Obvious uthe ngaphandle kwewayini namabhisikidi, babambe abantu abalinganiselwa kwabangama-20 inkunzi ngalobo busuku, bahamba nomakhalekhukhwini abayisishiyagalolunye kanye nemali eyizi-R700 ewukheshi.

Uthe ngemuva kokuba amadoda ahambe, wonke umuntu wasala ehlukumezekile yaphela inkonzo yesonto.

“Wonke umuntu bekufanele ahambe,” esho.

Umfundisi u-Obvious uthe selokhu kwenzeke lesi sigameko yena namalungu ebandla lakhe bebelokhu bethandazela ukuthi la madoda abanjwe futhi ajeziswe ngumthetho.

“Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wethu ngeke asiphoxe. Yize ngingalibikanga icala emaphoyiseni. UNkulunkulu uyazi ukuthi bakuphi laba bantu futhi uzobhekana nabo,” esho.

Umholi womphakathi uJuel Mabaso uthe akusikho okokuqala kwenzeka isigameko esifana nalesi kule ndawo.

“Sike saba nesigameko esifana nalesi phambilini kanti amanye ala malungu esonto abanjwa inkunzi ngeSonto,” esho.

Izihloko zakamuva