Umunyu kungcwatshwa abashone kweyobumnandi

Nkosihleli Mfundisi

UMengameli uCyril Ramaphosa ubephakathi kwabebezohlonipha intsha engu-21 elahlekelwe impilo yayo endaweni yokucima ukoma i-Enyobeni Tarven e-Scenery Park, e-East London ekuseni ngeSonto ngomhlaka-27 kuNhlangulana.

Kuze kwafika umngcwabo wabo, kungaziwa imbangela yesigameko esigcine sithathe impilo yabo. I-Scrolla.Africa sihlanganise uhlu lwalabo abashonile, izithombe zabo kanye nocezu lokuthi bebengobani nokuthi bebefuna ukuba yini empilweni.

ULithemba Velaphi (20) ubekubheke ngabomvu ukwenza izifundo zokuphatha ezokuvakasha e-Buffalo City College.

UKungentando Nzima ubefunda umatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu i-Alphandale kanti kuthiwa ubethanda ukufunda izibalo.

Izolo, uLilitha Methuko ubezobe egubha usuku lwakhe lokuzalwa ehlanganisa iminyaka engu-17. Uye watshela umama wakhe ukuthi uzogubha le minyaka ngokuthenga amakhekhe amabili.

ULungile Bekiso ubethanda ibhola likanobhutshuzwayo ngokweqile futhi ethanda ukuchitha izinsuku edlala nabangani bakhe.

U-Ovayo Mateyise naye ubengumlandeli omkhulu webhola likanobhutshuzwayo. U-Ovayo ubefunda esikoleni samabanga aphezulu i-Lumko kanti ubethanda ukubukela ibhola lombhoxo kumabonakude. Kuthiwa izolo ubezobe egubha usuku lwakhe lokuzalwa.

U-Inamandla Wexu ubengumfundi okhaliphile. Ngesikhathi umndeni wakhe umbuza ukuthi zihambe kanjani izivivinyo zakhe zakamuva, uthe: “Niyazi ukuthi angisoze ngafeyila.”

U-Oyena Ngoloyi ungcwatshwe umndeni wakhe e-Middledrift izolo. Le ntombazanyana ichazwe njengomuntu obethandwa kakhulu ngabantu. Omunye wabangani bakhe ubhale ekhasini lakhe laku-Facebook wathi: “Lala Ngoxolo mtase. Ubingelele abasendlini abasishiyile, futhi ngicela usikhanyisele uma mhla sesiphuma ebusuku.

USikelela Tshemese ubengumuntu othule, ehlonipha futhi ewusizo ekhaya.

USimele Bolsiki ubaziwa emphakathini ngokubukeka kahle kanye nangokusebenza kanzima esikoleni samabanga aphezulu i-Qaqamba.

Abakubo ka-Azizipho Zilindile bathi bazokhumbula indlela abenesineke ngayo kubo. Omunye wothisha bakhe umchaze njengomuntu obenomoya omnene.

U-Esinako Sanarana ubenezifiso zokuthi ngelinye ilanga abe ngummeli.

USinothando Mgangalala ubethanda ukuhlala nabangani bakhe basesikoleni samabanga aphezulu i-Mthiza.

UBhongolowethu Ncandana, obefunda umatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu i-West Bank, ubefuna ukuba yiphoyisa lesifazane.

UNanthi Ngoza ubenephupho lokuba ngumlingisi aphinde ancintisane kuma-Idols.

U-Aluncedo Monelo ubeyiciko elinekhono edweba izithombe zamalungu omndeni.

U-Inathi Nkani ubenguthunjana futhi uchazwe “njengomuntu obenezifiso ezinkulu”.

UMbulelo Ragile ubegqoka kahle ethandwa umndeni wakhe. Uzobekwa endaweni yakhe yokugcina umndeni wakhe kule mpelasonto.

USimamkele Sobethwa ubengumfundi odumile esikoleni samabanga aphezulu i-Kusile.

U-Asamkele Thukuthe ubefunda esikoleni samabanga aphezulu i-Mzokhanyo.

USadanathi Mahlakahlaka ubefunda ibanga lesishiyagalolunye. Enkonzweni yesikhumbuzo yesikole abafundi abefunda nabo bamchaze “njengembali enhle nokuthi ubengumuntu obehlezi emamatheka”.

UThembinkosi Silwane (13) ubefunda esikoleni samabanga aphansi iZwelemfundo. Amazwi akhe okugcina kunina ngaphambi kokuthi aphume ngalobo busuku athi “Ngiyabuya Mama”.

Izihloko zakamuva