Umsebenzi wobukhansela usuphenduke ithuna

Zukile

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Siyanda isihlava sokufa kwamakhansela KwaZulu-Natal iningi labashonayo bayabulawa noma badliswa ushevu.

Esigamekweni zakamuva ikhansela le-IFP u-Innocent Killer Mkhwanazi udutshulwe washona emgwaqeni omncane waseMtubatuba enyakatho yeKwaZulu-Natal ngoMsombuluko.

Ezinsukwini ezintathu ezandulela leso sigameko ikhansela le-ACDP uJohn Myaka woMkhandlu waseMhlathuze udutshulwe wabulawa ngesikhathi eshumayela ebandleni lakhe eNseleni.

USihlalo we-South African Local Government Association (Salga) uThami Ntuli uthe angu-39 amakhansela ashonile esifundazweni kusukela ngoMandulo.

Kulaba abangu-17 kube izigameko zokubulawa, abangu-17 bashona ngenxa yemvelo okuhlanganisa nokudliswa ushevu, abathathu ezingozini zezimoto kanti ababili bazibulala.

Ukushona kwamakhansela KwaZulu-Natal nakwezinye izingxenye zezwe kugqugquzelwa kakhulu ukuguquguquka kwezepolitiki emiphakathini eyahlukene futhi kubukeka kudlangile emawadini okuphikiswana ngawo kakhulu nakomasipala abanezinxushunxushu.

Kuleli sonto i-Salga itshele i-Scrolla.Africa ukuthi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwezigameko zokusatshiswa nokubulawa kwamakhansela kanye nezikhulu zikamasipala.

“Ukuhlaselwa kwamakhansela kanye nezikhulu zikamasipala kubeka engcupheni ukwethenjwa kwentando yabantu; kubangela ingozi lapho umphakathi ovamile ongase ube nokungabekezelelani okuphambene nentando yeningi.”

Le nhlangano ithe ukubulawa kwabantu ngokwezombangazwe kanye nokwesabisa “kunomthelela omubi ekuthembekeni kukahulumeni wasekhaya njengendawo engase ibe namathuba kwabamele umphakathi abaqeqeshiwe nabanekhono kanye nakubasebenzi.”

Eminyakeni edlule i-Salga yaphakamisa ukuthi izinga lokushushiswa ngempumelelo ngokubulawa kwamakhansela kumele lenyuswe ngokuphendula ukubulawa kwamakhansela ubugebengu

obuseqhulwini.

Isikhundla sobukhansela singesinye sezinto ezimzuzisa kakhulu umuntu ongenazo iziqu ngemuva kukamatikuletsheni.

Kweminye imikhandlu kamasipala imeya nosomlomo bangahola imali efinyelela ku-R1,5 million kanti amakhansela ajwayelekile ahola imali engaphezu kuka-R540 000 ngonyaka.

Isibonelo, eKapa imeya uGeordin Hill-Lewis ubehola u-R1,44m ngesikhathi uSomlomo ehola u-R1,16m nyakenye.

Amakhansela ahola imali efinyelela ku-R541 000 ngonyaka okubalwa kuyo isibonelelo sika-R40 000 somakhalekhukhwini kanye nemihlomulo efana ne-risk cover, impesheni, nesibonelelo sokuthenga imoto ebiza ku-R750 000.

Njengoba sekuhlelwe ukhetho lokuchibiyela masonto onke kanye nokhetho lukazwelonke olulindelwe ngabomvu lwango-2024 impilo yamakhansela, izimeya nabanye osopolitiki kulindeleke ukuthi ibe sengozini enkulu ikakhulukazi KwaZulu-Natal.

Umfelandawonye we-IFP ne-DA kulesi sifundazwe uzimisele ukuketula i-ANC futhi lokhu kugqugquzelwa ukuvuka kabusha kwe-IFP ewine omasipala abangu-29 futhi isaqhubeka nokuwina amawadi ezindaweni ezaziyizizinda ze-ANC phambilini.

Izihloko zakamuva