UMpho onebhadi akakwazi ukubamba ikhefu

Elmon Tshikhudo

UMpho Ragimana ubenza izifundo ze-Electrical Engineering ekolishi elizimele ngesikhathi ukuvalwa kwezinto kumisa izwe lonke.

Ngakho-ke umfundi, obedinga imali, wazama isandla sakhe ekuthwebuleni izithombe, emculweni wezokholo nasekudwebeni imidwebo, kepha akukho okwakubonakala kusebenza.

Ebhekene nalezi zinselelo, uMpho, wase-Thengwe Tshithuthuni e-Mutale, wacubungula izinto angakhetha ukuzenza, wabona isikhala kwezolimo.

Esebenza insimu epulazini likagogo nomkhulu wakhe elingamahektha amathathu, waqala ukutshala ithanga, ubhatata, amaklabishi neminye imifino.

Kodwa lapho nje izinto zibukeka ziza kahle, umhlambi wezinkomo ezingama-50 wahlasela ipulazi lakhe.

“Izinto bekubonakala zihamba kahle kuze kube yilapho abantu abanomona bededela izinkomo zabo epulazini lami. Ngingumlimi osafufusa ozama ukususa ibhizinisi phansi kodwa lokhu kwenzekile. Angazi ukuthi ngizosishintsha kanjani isimo sami,” esho. 

“Ngibike lesi sigameko enduneni yami ethembise ukuthi izoluphenya lolu daba bese yenza isiqiniseko sokuthi abenzi bobubi bayajeza.”

Umholi wendabuko wendawo u-Chief Nelson Ndwambi ukuqinisekisile ukuthola lesi sikhalazo.

“Umkhandlu wendabuko usuyibekile imithetho. Kunezinhlawulo zokwephula imithetho yethu ehlukene. Ummangali unabo ubufakazi. Sizobheka ukuthi izinkomo ngezikabani futhi sizobhekana nabanikazi ngokufanele,” kusho iNduna uNdwambi.  

Izihloko zakamuva