Umphakathi ufisa uMengameli azoqhubeka nokwakhiwa komgwaqo

Bacela uMengameli uRamaphosa ukuthi abuyele e-Limpopo ayokhipha osonkontileka ukuze baqedele umsebenzi wokwakha umgwaqo i-D11 eya e-Polokwane.

Nyakenye kwaba nokuthuthuka  nokwakhiwa ezindaweni zasemakhaya e-Mopani.

Okunye okuthokozisayi ukwakhiwa komgqwaqo u-D11 phakathi kwe-Polokwane nesigodi sase-Mamaila e-Sekgosese.

Kube isibonelo esihle kakhulu somsebenzi omuhle kangangokuthi uMengameli uCyril Ramaphosa wafika ezotshengisa isithangami sabezindaba ngawo.

 Emasontweni angaphambi kokuvakasha kwakhe ukwakhiwa kwakusezingeni eliphakeme kakhulu. Cishe u-32 km womgwaqo walungiswa futhi wafakwa itiyela ezinyangeni ezimbalwa.

Kwabe sekufika uMengameli nethimba labezindaba wahalalisela inkampani eyakha umgwaqo wokuqala ngqa oxhumanisa izindawo zase-Polokwane, yaphinde yalungisa imigwaqo enemigodi lapho abantu bebehamba khona ihora ngethemba lokubona amabhizinisi athuthukayo. 

Kodwa njengomntwana ongenalwazi sithe lapho sivula amehlo ethu ezinsukwini ezilandela ukuvakasha kukaMengameli wawusunciphile umndlandla wokusebenza kule nkampani yezokwakha. Ngemuva kwezinyanga ezintathu akusasetshenzwa kunenqwaba kakhonkolo nomsebenzi ongaphelile emgwaqeni.

Ake ngikuxoxele ukuthi lo mgwaqo ubungashintsha izinto eziningi kangakanani.

Lo mgwaqo ubuzomangalisa kakhulu kulezi zigodi kangangoba kwakhiwa izinxanxathela zezitolo ezimbili, enye izovulwa kulo nyaka enye izovulwa eminyakeni embalwa ezayo. 

Ubuzoqondisa kabusha isiminyaminya sezimoto ezivela emadolobheni amakhulu aqhele ngamakhilomitha angu-80 kanye nokwakha enye indawo yebhizinisi eduze kwabantu basezigodini.

Bekuzomangalisa kakhulu ukuthi umhlaba oseduze nomgwaqo ubuzodayiselwa abantu ababezokwakha amabhizinisi azophumelela kuwo wonke umgwaqo adale amathuba omsebenzi kubantu abahlala ezigodini.

Bekuyisimangaliso ukuthi izigodi bezizothola ipaki yazo yokuqala ngqa inikezelwe emiphakathini yalapha yakhiwe abantu bendawo abebezogqugquzeleka ukuhambisana nokwakhiwa okumangalisayo.

 Intengo yomhlaba eduze komgwaqo yakhuphuka, kanye nezindawo zawo zabantu. 

Kodwa ngemuva kokuba uMengameli enze ukuhlola kwakhe encoma umsebenzi omuhle inkampani yokwakha yalahla imisebenzi yahamba ngaphandle kokukhokhela izisebenzi zendawo noma ukuqoqa izinto eziwohlokayo kancane kancane.

Ngakho-ke Mnu uMengameli  siyazi uphakathi kwamadola ezilwane ezintshontshiwe kanye nokhetho oluzayo kuningi okwenzeka empilweni yakho, kodwa mhlawumbe ukufika kwakho futhi kungasiza kuqhubeke izinto.

Mhlawumbe okunye ukuvela kwabezindaba kungasiza ekuqedeleni lokho okuzoba umgwaqo omkhulu wethemba kule miphakathi.

Izihloko zakamuva