UMotshekga uncoma umatikuletsheni wango-2020 noma behle ngo-5%

Lungani Zungu

UNgqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo u-Angie Motshekga wamukele izinga lokuphasa likamatikuletsheni wango-2020.

“Bengilindele inhlekelele,” kusho uMotshekga.

“Ngijabule kakhulu ngoba laba bafundi bebebhekane nenselelo enkulu kodwa baphumelela.”

Ungqongqoshe uthe, ubudlova obabangelwa ubhubhane lwe-Covid-19 olwaphoqa izwe ukuthi libe kumvalelo ngonyaka owedlule, lwadala izinselelo ezinzima zokufundisa ezweni.

Yize lehlile izinga lokuphasa, uMotshekga uthe ibanga likamatikuletsheni wango-2020 likhiqize imiphumela esezingeni uma liqhathaniswa neminyaka edlule yize izinga lokuphasa lalingu-76,2% lehle ngo-5% lisuka ku-81% ngonyaka owedlule.

UMotshekga uthe, ukuphasa ngowe-2020 bekuseqophelweni eliphezulu yize bekunobhubhane.

“Ukube ubhubhane lwe-Covid belungekho, la bafundi bebezoba nemiphumela emihle kakhulu,” kusho uMotshekga.

Imiphumela imi kanje:

  • I-Free State 85,1%
  • I-Gauteng 83,8%
  • I-Western Cape Kapa 79,9%
  • IKwaZulu-Natal 77,6%
  • I-North West 76,2%
  • IMpumalanga 73,7%
  • I-Limpopo 68,2%
  • Eastern Cape 68,1%
  • Northern Cape 66,6%

Abafundi abangu-36,5% bakamatikuletsheni baphase nge-bachelor, kwathi abangu-26% bathola i-diploma.

UMotshekga umemezele ukuthi iziboshwa ezingama-83,6% ziphase izivivinyo zikamatikuletsheni. Kulezi ziboshwa eziyi-124 ebezibhala izivivinyo, ezingama-71 ziphase ngama-bachelor.

Ngonyaka wokufunda ka-2020, abafundi abayi-725,034 babhaliswa ukubhala izivivinyo kodwa kubhale abayi-607,226 kuphela.

Bangaphezu kwezi-2 100 abafundi abanezidingo ezikhethekile ababhalile, kwaphasa abangaphezu kwezi-2 000, kusho uMotshekga.

Izifunda ezintathu ezenze kahle kakhulu yi-Tshwane South kwalandela i-Gauteng West kwathi i-Gauteng North yangena endaweni yesithathu.

Ungqongqoshe ukhuthaze labo abangakwazanga ukuphasa ukuthi babhalisele uhlelo lwe-Matric Second Chance Programme.

Izihloko zakamuva