UMnyango nezindlela zokudodisa abafana

Lubhalwe nguZavela Makwabe

Ukubhekana nodaba olucindezela abafana abasakhula, uMnyango wezeMfundo wase-Easten Cape uhlanganyele nabaholi bendabuko, i-SAPS, kanye nezinhlangano ezizimele ukuhlela umcimbi obuhlanganisa abafana abasakhulaabawubiza nge-Indaba Camp.

Lo mcimbi obubanjelwe e-Mbashe Royal Village Lodge, uhehe abafana abangaphezu kuka-300 abavela ezigodini ezahlukene esifundeni sase-Amathole East.

UMnu Mahlubandile Qwase osabambile eMnyangweni wezeMfundo, uzwakalise ukukhathazeka ngezimo abafana ababhekana nazo emphakathini.

Inkinga esinayo ngeyabesilisa noma abafana abalahlekelwe ukuqonda ukuthi kuyini ukuba indoda,” kusho uQwase ngesikhathi kuvulwa umcimbi.

Lolu hlelo beluhlose ukufundisa abafana ngokuba ngamadoda angempela, ukuphatha kahle abesifazane nokuqeda zonke izinhlobo zokuhlukunyezwa.

Njengoba kwanda amacala okudlwengulwa okunodlame, ukuyeka isikole, kanye nobudlova phakathi kwabafana, lolu hlelo luhlose ukuguqula nokukhulisa abafana ngendlela eqotho.

Okugxilwe kukho kakhulu kwi-Indaba Camp ukukhuliswa kwabafana abancane abasazoya esikoleni sokusoka. Ngokuqondisa lesi sigaba esibalulekile sentuthuko, abagqugquzeli bebenethemba lokuqondisa nokufundisa laba bafana ngezindima zabo kanye nezibopho zabo njengoba bedlulela ekubeni amadoda akusasa. 

“Ngabesilisa abagcwalisa izitokisi, abahlukumeza abesifazane abaphinde bahambe phambili ekusetshenzisweni kabi kwezidakamizwa notshwala.

“Lokhu kusho ukuthi kumele siqondise abafana abancane sibafundise ngamaqhaza nemisebenzi yangempela,” kugcizelela uQwase.

Omunye obebambe iqhaza, u-Alungile Zenzi (17) ofunda ibanga lesishiyagalombili esikoleni samabanga aphezulu eHolomisa, eMqanduli futhi wabelane ngalokho akufundile ekhempini.

“Kungifundise ngokubaluleka kokuziphatha njengomuntu wesilisa,” kusho uZenzi ecabanga ngemibono ebalulekile ezuzwe ohlelweni.

IPhini likangoti wezeMfundo uPhumezo Mhletywa uchaze kabanzi ngezinhloso zekhempu.

“Yize sihlose ukunqanda ukusabalala kwegciwane lengculazi nokubhekana nokusetshenziswa kwezidakamizwa, kodwa into esigxile kuyo ukufundisa abafana ngokusoka ngendlela ephephile,” kuchaza uMhletywa.

Unethemba lokuthi abazohambela lo mcimbi bazowuthatha umyalezo abawuthole ekhempini ezindaweni ezikude. UMhletywa uphinde wagcizelela ukuthi lesi sizukulwane kumele siqede ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.

Isithombe esingenhla: Abafana ekhempini

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva