UMntwana uSimakade usaqhubeka nokuphonsela inselelo isihlalo sobukhosi

Lubhalwe nguZukile Majova

Inselelo kaMntwana uSimakade KaZwelithini ngesihlalo sobukhosi bakwaZulu inemiphumela efana neminye yemindeni yabamnyama eNingizimu Afrika.

Lokhu kuyinselelo enkulu ezweni lapho izigidi zezingane zilahlekelwa yisithunzi nefa ngenxa yokuthi zizalwa ngaphandle komshado.

UMntwana uSimakade uzalwa uMaMthenjana wasesigodini saseNhlophenkulu KwaNongoma owayeyintombi yeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu esesabuza.

Yize eyindodana ezalwa ngaphandle komshado, uyizibulo leSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu.

Ngokungafani “nezintandane” eziningi eNingizimu Afrika, uyise kaMntwana uSimakade akazange amlahle kodwa wamkhulisa ngamasiko nemikhuba yomndeni wasebukhosini bakwaZulu.

UNgangezwe Lakhe waphinde wakhokha inhlawulo emndenini wakwaMthenjana, okuyivelakancane esikhathini samanje kubazali asebahlukana. 

INkosi yaphinde yenza okungaphezu kwalokho. Wenze umsebenzi wokufakwa esiswini okusho ukufaka umntwana esibelethweni sikamama ongamzali ngokosiko.

Odabeni lwesithembu, umntwana uzalwa kabusha abe ingxenye yomndeni kanina afakwe esibelethweni sakhe.

UMntwana uSimakade wamukelwa ngokusemthethweni emzini kaNdlunkulu uMantfombi Dlamini kaSobhuza ophinde abe ngunina weSilo uMisuzulu kaZwelithini.

Lo msebenzi ubaluleke kakhulu ngoba ususa isigcwagcwa sokuthi umntwana ulahliwe futhi angabizwa ngevezandlebe — okuyincazelo eyihlazo nengehli kahle ebantwaneni abazalwa ngaphandle komshado uma bevakashele kubo kayise.

Akukuhle neze ukubizwa kanjalo ngoba kusuke kuchaze ukuthi ingane iwumphumela wesenzo sikanina ongaziphethe kahle owalala nendoda eshadile.

Ukuba khona kwaleyo ngane kuvame ukubonakala njengosongo ekuzinzeni komshado kayise.

Izigidi zezingane ezweni lonke ziye zayeka ukuba nobuhlobo noyise ngenxa yalokhu kucwaswa okujulile nokuhlazisayo.

Ngakho-ke, njengoba eyingane ezalwa ngaphandle komshado uMntwana uSimakade – othathwa njengevezandlebe – akanalo nhlobo ilungelo lokuthatha isihlalo sobukhosi.

Kodwa uMntwana uSimakade wakhuliswa endlini kayise, wazalwa kabusha futhi wethulwa kokhokho bakhe njengenkosana hhayi njengevezandlebe.

Yilokhu abakwethule enkantolo nabamesekayo. Ikomiti labaphenyi elizoqokwa nguMengameli uCyril Ramaphosa lizobheka uhlelo lokuhlonzwa kwenkosi yakusasa.

Ongoti bezamasiko kuzofanele baveze amalungelo endodana yokutholwa ngaphansi kwalezi zimo futhi banqume ukuthi ngabe isiyizibulo likaNdlunkulu uMantfombi.

Ngakolunye uhlangothi uMntwana uMisuzulu uyizibulo likaNdlunkulu omdala obeyibamba leNkosi uMantfombi, oyindodakazi yeNkosi uSobhuza yaseSwatini.

Ngokwesiko imindeni yasebukhosini kuyo yonke iNingizimu Afrika ishadana yodwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi amakhosi akusasa anegazi lobukhosi elivela kubazali bobabili.

Noma ngabe kuvela siphi isiphetho ngalolu daba, inselelo kaMntwana uSimakade izothinta amavezandlebe amaningi ezweni lonke.

Osesithombeni esingenhla: UMntwana uSimakade KaZwelithini. 

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva