Hlaba udle koweScrolla 

Uthando alukho lula njengoba abantu becabanga.

Ngesonto eledlule, i-Scrolla. Africa ishicilele udaba olubhalwe umhleli wezindaba ophethe uThabiso Sekhula, olunesihloko esithi uMbala Wothando.

Esiqeshini, uThabiso ukhuluma ngemizwa eyinkinga kanye nezinkinga zokukhulisa ingane enesikhumba esikhanyayo njengowesifazane onesikhumba esimnyama kuleli.

Sesike sahlabeka umxhwele ngezimpendulo zabafundi kule ndaba, abaningi beza nezabo izindaba zothando eziphathelene nebala lesikhumba.

Sike sizwe izindaba zabangani bezinhlanga ezixubile okwadingeka banyonyobe uma befuna ukudlala ndawonye ukuze abazali bengaboni, nezindaba zomama abamnyama okwadingeka bazigunde ukuze kungabonakali ukuthi izingane zabo zixubile. 

Sizwile izindaba ezivela kwabesifazane base-India abasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhombisa uthando ngesikhumba sabo esimnyama, okuwudaba olukhulu emphakathini wase-India.

Sitshele indaba yakho, mhlawumbe emayelana nokuthandana nowohlanga oluhlukile, indlela okhule ngayo noma usixoxele ngokukhula endaweni enobuhlanga obuhlukene.

Abahleli bethu bezindaba abaholwa nguThabiso, bazokhetha oyedwa owinile ozothola u-R250 we-airtime futhi indaba yakhe izoshicilelwa ku-Scrolla.Africa.

Ukuze ungenele, cofa i-link engezansi. 

tap on this link.

Izihloko zakamuva