UMkhulu oneminyaka eyikhulu unovalo njengoba ebona ontanga bebulawa yi-Covid

UMkhulu uSindile Sidina ubuka abantu abadala basendaweni yangakubo beshona.

Sesikhuphukile futhi isibalo sabantu asebehaqwe yi-Covid endaweni yaseNelson Mandela Bay Metro, futhi umkhulu uSindile uyazi ukuthi uma umdala unamathuba amaningi okuthi ugule noma ushone.

Njengoba ebona amabhokisi ecwila enhlabathini, uMkhulu wesaba ukuthi angahle alandele.

UMkhulu wase-Motherwell NU 9 e-Port Elizabeth uneminyaka eyikhulu futhi uthi usenamandla njengenkunzi.

  • Akakaze angeniswe esibhedlela impilo yakhe yonke
  • Waya kudokotela kanye kuphela ngaphambi kokuba afike eminyakeni eyikhulu mhla zingama-27 kuMfumfu
  • Usinde empilweni enzima yomuntu owayehlala epulazini futhi esebenza ngesikhathi sobandlululo
  • Wayenezingane eziyishumi, ezine zazo zisaphila, nezizukulwane ezintathu zabazukulu babazukulu

UMkhulu uthe, uzokhuluma nganoma yisiphi isihloko kodwa – hhayi nge-Covid-19.

Utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi, “Nginamandla kakhulu ngifuze ubaba wami ongasekho nomfowabo. Ubaba washona eneminyaka eyi-102 kwathi umfowabo washona eneminyaka eyi-104.

“Ngazalwa futhi ngakhulela emapulazini phakathi kwe-Uitenhage ne-Kirkwood. Impilo yayingelula ngenxa yokusebenza kanzima. Besihlwanyela futhi sisenga izinkomo epulazini.”

“Isikhathi engabona ngaso inhlekelele kwaba ngesikhathi se-Renepesi (rinderpest). Yisikhathi lapho izinambuzane ezinkulu zacekela phansi izitshalo zethu.

“Bengisemncane kakhulu kodwa ngase ngiqalile ukushaya induku nabanye abafana. Lezi zinambuzane zasishiya singenakho ukudla esizokudla emasimini ethu. Izwe lonke lakhungatheka.

“Kodwa ngicela ungakhulumi nge-Covid-19 endlini yami. Ngiyayisaba kakhulu. Angikaze ngibone isifo esibulala abantu nsuku zonke. Ngisaqhubeka nokugeza izandla zami kathathu ngosuku futhi ngihlala endlini. Ngihlala njalo ngigqoke isifonyo sami futhi ngigweme ukuthintana nabantu. Angisayi ngisho esitolo ngiyothenga inkukhu yami ngoba ngihlala endaweni eshisayo futhi esiyisizinda se-Covid,” kusho uMkhulu.

UMkhulu uveze izimfihlo zakhe zempilo ende wathi: “Ungadli inyama ebomvu kakhulu noma uphuze kakhulu utshwala. Okungcono idla futhi uphuze kanye ngesikhathi semicimbi yesiko. Nsuku zonke qiniseka ukuthi uyazivocavoca, njengokusebenza engadini njengami.

“Impilo yami yonke bengiphuza imithi yesintu ikakhulukazi uMhlonyane osiza kumkhuhlane,” kusho uMkhulu.

Indodakazi yakhe yesithupha uNomfanelo Sidina oneminyaka engama-54 uthe: “Ubaba wethuka kakhulu ngenxa ye-Covid-19 futhi uhlala efake isifonyo sakhe. Siyamxwayisa ukuthi angasigqoki uma elele. Uma sikhuluma nge-Covid-19 kufanele sisebenzise elinye igama.

“Akaboni kahle emehlweni kodwa ayikho imshanguzo ayidlayo. Ukholelwa ekuphuzeni umuthi wakhe obabayo. Kodwa ukuba naye uyisibusiso. Siyethemba ukuthi i-Covid-19 ngeke isithathele yena. La engaqala khona ukumbona egula, kungesikhathi ekhala ngesisu esasimkhipha kanye neqolo elibhlungu ngaphambi nje kosuku lwakhe lokuzalwa.”

Ukwanda kwabantu abahaqwa yi-Covid-19 eNelson Mandela Bay Metro kuya ngokuxaka njengoba amalokishi amaningi amakhulu eba yizindawo eziyisizinda.

NgoLwesibili umasipala ukhiphe isitatimende kwabezindaba ngemiphumela yakamuva.

Kusukela ngoMsombuluko uNgqongqoshe Wezempilo uDkt Zweli Mkhize ukhiphe izibalo zakamuva. Isibalo sabashone nge-Covid-19 bayi-20,978, asebeluleme bangama-711,195 ebese isibalo sabahaqwe igciwane njengamanje bayi-37,596.

Izakhamizi ziyakhuthazwa ukuthi zigcine zonke izivumelwano futhi zisebenzise izikhungo zokuhlola ezibekwe endaweni.

Izihloko zakamuva