Umfundisi wase-Mount Frere usolwa ngokudlwengula ingane yomunye umfundisi

Zukile Majova

ENingizimu Afrika yonke sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi umfundisi abekwe icala lokudlwengula, kodwa hhayi ezindaweni zasemakhaya ezinjengo-Mount Frere kanye ne-Mount Ayliff.

Yisona kanye lesi sizathu esenze abesifazane basemakhaya badela imisebenzi yabo yansuku zonke ngoLwesine bathutheleke enkantolo yemantshi yase-Mount Ayliff ukuzophikisa ibheyili kaMfundisi uVez Pakade we-God’s Power Family Church obekwe icala lokudlwengula intombazanyana yesikole eneminyaka eyi-16 ubudala.

Ngalesi sikhathi sonyaka kanye nezimvula ezingaphezu kwethu, ungalindela ukuthi laba besifazane besebenze emasimini bephethe amageja abo noma belungisa kahle umhlabathi. 

Kodwa ngoLwesine, bathukuthele kangangokuthi kudingeke ukuthi izikhungo zenkantolo zikhiye amasango ukuze kunqandwe isimo ebisangase sibe nokushuba.

Okubacasule kakhulu ukuthi iqeqebana labesifazane bebandla belithi umfundisi akanalo icala.

Ugogo uNokwakha Fikeni uthe umzukulu wakhe wayeya esikoleni samabanga aphansi iZanokhanyo ehambise umsebenzi wesikole ngesikhathi umfundisi emvimba.

Kuthiwa wamphoqa ukuthi angene ehlathini elikhulu eliseduze nalapho adlwengulwa khona ephindelela.

‘Silimale kakhulu ngenxa yalesi sigameko sokudlwengula kukaMfundisi uPakade ozibiza ngomuntu kaNkulunkulu.

“Okubuhlungu ukuthi ingane idlwengulwe ngaphandle kwesikole sayo. Intombazanyana ithi ingakafiki esikoleni yabona ukuthi isilahle umshini wayo wokubala.

“Kuthe uma ephenduka ebheka umshini wokubala, wabona umfundisi ebamba umakhalekhukhwini wakhe.

Ngenkathi ecela uPakade ukuthi abuyisele umshini wakhe wokubala wathi ‘Ngena emotweni’  kwathi lapho esengene emotweni, umshayeli washayela ngesivinini waqonda ehlathini eliseduze.

Isisulu umzukulu kaMfundisi uSabatha Fikeni oyilungu elihlonishwayo lomphakathi wase-Mount Ayliff.

UMfundisi uMD Hlongwane webandla i-Methodist Church of Southern Africa, e-Mount Frere Circuit wenze konke okusemandleni ukudambisa izakhamuzi zasesigodini ezazithukuthele.

‘Ngiyazi ukuthi nonke nithukuthele kakhulu, kodwa ngiyanincenga nonke njengamaKrestu ukuthi kungabi nesivunguvungu phakathi kwenu njengoba sidlula kulesi siphepho.

“Sicele inkantolo ukuthi ivumele amalungu omndeni asondelene nawo avunyelwe ukungena enkantolo ngoba ingane akuvumelekile ukuba sibe senkantolo ngaphandle komndeni waso.”

Ezibalweni zakamuva zobugebengu eNingizimu Afrika, angaphezu kwayi-9 500 amacala okudlwengulwa abikwe eziteshini zamaphoyisa eNingizimu Afrika phakathi koNtulikazi kanye noMandulo ngonyaka wezi-2021.

Izihloko zakamuva