Umfundi wethu wezindaba uveze ukungajabuli ngesimo sendawo yesikhumbuzo yomlando

Andile Ntingi

Encwadini ayibhalele abakwa-Scrolla.Africa, umfundi wezindaba zethu, u-Andile Ntingi uchaza ngokuvakashela itshe lesikhumbuzo i-Intaba kaNdoda – ayichaze njengendawo ebukeka inganakiwe. 

Itshe lesikhumbuzo, eliphakathi kwamadolobha i-Dimbaza kanye ne-Keiskammahoek (e-Qoboqobo) eMpumalanga yeKapa libuye libe yindawo lapho okwatshalwa khona iNkosi uMaqoma (1798-1873), iNkosi yamabhutho amaXhosa eyalwa nobukoloni base-Brithani.   

Ngenkathi ngisondela etsheni lesikhumbuzo, kubhala uNtingi, ngaba nohlamvana. Ubuhle bemvelo kanye nendlela ebukeka ngayo ibiyinhle.

Ngadumala ngesikhathi sengifica itshe lesikhumbuzo linganakiwe futhi lidicileke phansi. Le ndawo ibukeka sengathi ingcoliswe ngamabomu.

Kugcwele ubulongwe benkomo obusha nobudala, yonke indawo.

Ngesikhathi sengihamba kule ndawo yetshe lesikhumbuzo ngazibuza ukuthi abantu abanjani abangayinaki indawo enomlando kanye nendawo yamagugu.

Ngabe uLennox Sebe, owayengumbusi ezweni lakubo lase-Ciskei, owayekhathalela kakhulu ifa lakhe lama-Xhosa kunababusi bamanje abathi bafuna ubu-Afrika?

USebe wakha itshe lesikhumbuzo esiqongweni seNtaba kaNdoda futhi waba neqhaza elikhulu ekuletheni izinsalela zeNduna uMaqoma zisuka e-Robben Island zizongcwatshwa eduze kwetshe lesikhumbuzo ngowe-1978.

Kuyabonakala ukuthi itshe lesikhumbuzo lake lagcinwa lisesimweni esihle. Kodwa engikubonile bekungekuhle futhi kwangithukuthelisa. Njengoba le ndawo inobuhle obuningi kanye nokubaluleka kwayo ngokomlando, uma ngase nje uphathwe ngabantu abafanele, itshe lesikhumbuzo lingaheha izivakashi.

Itshe lesikhumbuzo liqhele ngemizuzu engama-25 uma usuka e-Bhisho, inhlokodolobha yesifundazwe, kanti ukusuka e-East London lapho okunesikhumulo sezindiza khona kungaphezu kwehora.

Uma uhulumeni wase-Mpumalanga yeKapa engakwazi ukunakekela isikhumbuzo kanye nezinye izindawo zamagugu, into enengqondo angayenza ukubambisana nabaphathi bezinkampani ezizimele ukuphatha le ndawo egameni layo.

Intaba kaNdoda iphethe umlando obalulekile ongathengiselwa izivakashi, kuhlomule imiphakathi yendawo ngokuthola imisebenzi kanye nemali engenayo yamabhizinisi amancane.

Le ntaba yayiyindawo yokufihla ukuhlehlisa amabutho ama-Xhosa ayeholwa nguMaqoma, kulandela ukuhlulwa kwakhe eMpini yase-Amalinde ngowe-1819 ngamabutho ayeholwa nguNdlambe.

Le ndawo kamuva yaba yindawo yempi ochungechungeni lwezimpi phakathi kwamaXhosa kanye namaNgisi ngesikhathi sezimpi ze-War of the Axe (1846-1847), iMpi yaseMlanjeni (1850-1853) kanye neMpi kaNchayechibi (1877-1878).

Uhulumeni waseMpumalanga yeKapa kumele aqhamuke nesu lokuvuselela lesi sikhumbuzo.

U-Andile Ntingi ungumsunguli we-GetBiz. Uneziqu ze-honors kwezomnotho azithole e-Rhodes University.

Izihloko zakamuva