Umfundi ohlukunyezwe nguthisha uncamela ukufa kunokuba abuyele esikoleni

Doreen Mokgolo

Ubegqoke isigqoko esikoleni ukumboza izilonda ekhanda.

Ngesikhathi uthisha walomfundi oneminyaka eyi-16 ofundisa i-history ekubona lokhu, uthukuthele wagana unwabu wamyala ukuba asisuse.

Ngesikhathi umfundi ezama ukuchaza, akafunanga ukuzwa lutho.

Lo mfundi ofunda e-Zimisele Secondary e-Ekurhuleni ukhishwe nguthisha ekilasini. Futhi ividiyo emhlazayo yosizi lwakhe isisabalale phakathi kwabafundi besikole sakhe.

Le ntokazi eneminyaka eyi-16 manje ithi ingancamela ukufa kunokuba ibuyele esikoleni, ngaphandle uma izomboza ikhanda njengoba ingafuni ukuhlekwa ngabanye abafundi.

Ngesikhathi uthisha efuna akhumule isigqoko sakhe, uzamile ukuchaza ukuthi kungani engakwazi ukusikhumula. Ube esesukuma uthisha waya ngemumva lapho ayehleli khona kwaqala ingxabano ngesigqoko.

Unina obethukuthele egane unwabu, uNomgcibelo Jiyane, uthe uthole ucingo esemsebenzini luvela endodakazini yakhe ehlukumezekile.

“Ichaze ngokwenzekile, ngemuva kwemizuzu ngathola ucingo luvela kudadewethu engicela ukuthi ngiye ku-Facebook ngibone ukuthi indodakazi yami iyathrenda,” kusho yena.

Ngosuku olulandelayo umama uye esikoleni eyofuna incazelo kodwa emhlanganweni nothishomkhulu wesikole uthisha wenqabile ukuxolisa.

“Ngesikhathi ngimbuza ukuthi kungani agqoke isigqoko ekilasini, ekubeni enqabela ukuthi abafundi bagqoke izigqoko zabo kulesi simo sezulu esibanda kangaka, ngokudelela ungiphendule wathi ufunde ngokwanele ukuthi angagqoka isigqoko sakhe noma yikuphi lapho ethanda khona.

“Lokhu kungithukuthelise kakhulu ngoba indodakazi yami ibigqoke isigqoko ngesizathu esizwakalayo, njengoba enqabile ukusilalela,” kusho yena.

Umama manje usabela impilo yendodakazi yakhe.

“Usabisa ngokuthi uma ephoqeleka ukuthi abuyele esikoleni esifanayo uzozibulala,” kusho umama.

Ngesikhathi bephendula, okhulumela uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo uSteve Mabona uthe umnyango “udumele” ngalesi sigameko.

“Uphiko lwethu lwengqondo nezenhlalo seluthunyelwe esikoleni ukuyokweluleka nokungenelela okudingekayo,” kusho yena.

“Isikole sihlanganyele nomzali nokwelulekwa ngokwengqondo kuhlelelwa umfundi ngokwesicelo sakhe.”

Izihloko zakamuva