UMengameli unxusa ubumbano ukulweni nobugebengu

Everson Luhanga

Umlayezo kaMengameli uCyril Ramaphosa ucacile.

Kushicilelo lakhe lwamasonto onke ngoMsombuluko, uMengameli unxuse abantu baseNingizimu Afrika ukuthi balwe nobugebengu hhayi nabaphuma emazweni angaphandle.

“Ukuhlasela labo esibasola ngokwenza okubi ngoba nje bengabaphuma emazweni angaphandle akusona isenzo sokuvikela izwe. Kuwukuziphatha okubi, ukucwasa ngokwebala nobugebengu. Ekugcineni kuzoholela ekucwaseni kwabaphuma emazweni angaphandle, imiphumela esesiphile kuyo eminyakeni edlule,” esho.

UMthethosisekelo wethu omusha wentando yeningi waqala ukusebenza eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule. Ekwamukeleni lo Mthethosisekelo, saqinisekisa ukuzibophezela kwethu emphakathini osekelwe ngamagugu entando yeningi, ubulungiswa bezenhlalakahle kanye namalungelo abantu.

URamaphosa uthe iyakhathaza kakhulu indlela izigameko zakamuva zodlame olubhekiswe kwabaphuma emazweni angaphandle ezingxenyeni ezithile zezwe zihambisana ngakho nobandlululo lwethu.

“Sibonile abantu bemiswa emgwaqeni ngabantu abazimele bephoqwa ukuthi baveze omazisi ukuze kuqinisekiswe isimo sabo sokuphuma emazweni angaphandle. Sike sibone abanye abaholi bepolitiki bebhala izitatimende ezingahambelani nabaphuma emazweni angaphandle ukuze basebenzise izikhalo zabantu ukuzuza kwezombusazwe.

“Sibone amamashi eholelwa ezindlini zabantu kugaselwa ezindaweni zabo ukuze kutholakale ubufakazi bobugebengu. Sibonile abantu behlaselwa, belinyazwa futhi bebulawa ngenxa yendlela ababukeka ngayo noma ngenxa yokuthi bakhuluma ngandlela thile.

“Lena indlela ababesebenza ngayo abacindezeli bobandlululo,” kusho uMengameli encwadini yakhe.

URamaphosa ukhumbuze izakhamizi ngezinsuku zobumnyama zobandlululo lapho uhulumeni wakhona ayevimbela abantu abathile ukuthi bahlale ezindaweni ezithile, benze amabhizinisi athile noma benze imisebenzi ethile.

Uthe ngesikhathi sobandlululo abantu abamnyama babethathwa njengabasolwa ngokungafanele futhi babevinjwa ngamaphoyisa uma betholakala ezindaweni okwakuthiwa ngezabamhlophe. Abantu abamnyama babephoqwa ukuthi bakhiqize i-dompasi futhi uma bengakwazi ukwenza lokho babeboshwa.

“Ngeke sikuvumele ukungabi nabulungiswa okunjalo ukuthi kuphinde kwenzeke,” kusho uMengameli.

Uthe izinto ezenzeka elokishini laseGoli i-Diepsloot ngeledlule ibuhlungu kakhulu. Ngempelasonto eyodwa, kushone abantu abayisikhombisa, nokuqubule imibhikisho.

Kuyadabukisa lokhu kubulawa komunye wethu wase-Zimbabwe ezandleni zabaqaphi.

Kodwa-ke uMengameli uvumile ukuthi ubugebengu buyinkinga enkulu kuleli. Kuthinta yonke imiphakathi futhi abantu bakhathele ukuhlala ngokwesaba izigebengu.

“Ubugebengu yisitha okumele sonke sibambisane ukulwa naso ukuze sisinqobe hhayi abaphuma emazweni angaphandle. Asikwazi ukunqoba ubugebengu ngokugqugquzela udlame, ukusabisa, nodlame olubhekiswe kwabaphuma emazweni angaphandle, ikakhulukazi abasuka kwamanye amazwe ase-Afrika.”

Izihloko zakamuva