UMengameli kuzomele aqede inkohlakalo eqenjini lakhe ukuze libuyelwe abantu

Zukile Majova

I-ANC ingazikhethela:

Mhlawumbe ingahlala  nezigebengu ilahlekelwe isithunzi.

Noma unikele ngamasela athile ukuze isinde.

Emiphakathini eminingi, ukulahla i-ANC bekuyinto engacabangeki. Kodwa lolu khetho lufundise abavoti ezweni lonke ukuthi ikhona impilo ngemuva kwe-ANC.

Lelo yiqiniso elibuhlungu lalolu khetho lweqembu elibusayo, elihlale lidonsa izinyawo esizweni uma litshelwa ukuthi lilwe nenkohlakalo.

Futhi uma zingekho izinyathelo ezithathwayo, abavoti kungenzeka ukuthi bajezise iqembu nakakhulu ngesikhathi sokhetho lwezifundazwe nolukazwelonke lwangonyaka wezi-2024.

Unobhala we-ANC KwaZulu-Natali, uMnumzane uMdumiseni Ntuli, uthi lokhu kushelela kungase kuholele ekutheni le nhlangano ilahlekelwe yisifundazwe ngonyaka wezi-2024.

“Okubalulekile okusikhathazayo wukuthi kwakha isithombe futhi kubeka iqembu engcupheni njengoba sibheke kunyaka wezi-2024 okunye uma zingasukunyelwa izinselelo eziningi ezihlonziwe, ngeke sikwazi ukubuya siphathe esifundazweni saKwaZulu-Natali.”

I-ANC ithole amavoti angama-41.4% kulesiya sifundazwe.

Uma kuyiwa okhethweni lomasipala lwangonyaka wezi-2016, i-ANC ebibhekele ukuphangwa kwezigidigidi zamarandi kusukela engqungqutheleni yayo yasePolokwane ngonyaka wezi-2007, yaqhuba isiqubulo somkhankaso wokuzidla; Asinavalo(Asisabi lutho). 

Lokhu kucasule abavoti abathathe lo myalezo bethi abaphathi be-ANC bacabanga ukuthi bangaqhubeka nokuphanga ngaphandle kwemiphumela.

Kulowo mjikelezo wokhetho, ukwesekwa kwe-ANC kwehle kusuka kwamavoti angama-61.9% kuya kwangama-53.9%.

Noma kunjalo azikho izifundo ezifundiwe. Ukuphanga kwaqhubeka futhi akuzange kume nangesikhathi uCyril Ramaphosa esenguMengameli.

Ngaphansi kwesandla sakhe, uphiko olukhethekile lophenyo lusola inkohlakalo ye-PPE yafinyelela kwizigidigidi ezi-14.2 zamarandi. 

Njengamahlazo amaningi anjengalawa kuhulumeni we-ANC, akukaze kube khona ukushushiswa ngempumelelo kwalabo abantshontshe imali okuhloswe ngayo ukulwa nobhubhane oseludlule nemiphefumulo yabantu abayizi-90,000.

Kulolu khetho, olunesibalo esincane sabavotile, ukwesekwa kwe-ANC kwehle ngaphansi kusuka kwamavoti angama-50% kuya kwangama-46%, nokusho ukuqala kokuphela kokubusa kwe-ANC kwezombusazwe eNingizimu Afrika.

Iqembu eselijwayele ukuphatha manje lisemzabalazweni omkhulu wokuxoxisana ngamalungiselelo e-vat-n-sit ukuze liphathe komasipala abamisiwe abangama-58.

Okuzothathwa yizimbangi ezinkulu ezifana neTheku, iNelson Mandela Bay, iDolobha laseGoli, i-Tshwane Metro kanye ne-Ekurhuleni Metro.

Ngeshwa i-ANC mancane amathuba okuthi amaqembu amaningi ahlangane nayo ngoba ukukhula kwawo kulolu khetho kuvele ekulahlweni obala kwe-ANC ngabavoti.

Ukugxumela embhedeni ne-ANC kungabonakala kuhambisana nenkohlakalo nokungaphathi ngendlela.

URamaphosa kumele aphule lo mkhuba wokuphanga, ukungaziphenduleli kanye nokungabi bikho kwemiphumela yokuphanga kungenjalo uzophatha inhlangano efayo.

Izihloko zakamuva