Umelaphi wendabuko uhlele imbizo yokubhekana nezinkinga zomphakathi

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Umelaphi wendabuko okhathazekile elokishini laseKhayelitsha, eKapa, ​​usesukumele phezulu wabhekana nezinkinga ezikhungethe umphakathi.

UThembisa Skaap, inyanga ehlonishwayo endaweni uhlele imbizo noma umbuthano womphakathi ukuze aqwashise futhi axazulule izinkinga ezikhungethe amalokishi ikakhulukazi intsha.

“Kuseyisiqalo lesi. Ngihlela ukubamba enye imbizo maduze nje ngoba uhulumeni wethu akanaki ekubeni abantu abasha emiphakathini yethu basala dengwane bedinga usizo,” kusho uSkaap egcizelela ukuphuthuma kwesimo.

USkaap uthe ukusabalala kwezinkinga zomphakathi kungenxa yokushoda kobuholi kanye neziqondiso ezivela kuhulumeni nakothisha.

“Ngeke sivumele intsha yethu ukuthi ibe nezibonelo zabantu abenza ubugebengu; kwazise intsha ikhetha leyo ndlela ngoba akekho oyifundisayo noma oyiqondisayo ekuziphatheni kahle,” kusho uSkaap.

Induna uSindile Sigcawu, obehambele le mbizo, uhambe emazwini kaSkaap wathi kumele kwethulwe izinhlelo ezizothuthukisa intsha kuphinde kunqandwe ukuthi yenze izinto ezingekho emthethweni.

“Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuhlenga abantu abasha ekungeneni obishini lwezidakamizwa ngokuthi sibanikeze izinto ezingathuthukisa impilo yabo,” kusho uSigcawu.

Uvumile ukuthi kunzima ukusiza abantu asebengene shi obishini lokusebenzisa kabi izidakamizwa.

“Nakuba sizokwelula ukwesekwa kwethu kulabo asebevele benenkinga yezidakamizwa, okubalulekile kufanele kube ukuvimbela ukwanda okuqhubekayo kokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa. Asikwazi ukuvumela abantu abaningi ukuba bangene endleleni eyingozi,” esho.

USigcawu uthe ukuthuthukiswa komphakathi kuwumthwalo wawo wonke umuntu.

“Ziningi izinto ezidinga ukuthi sizinake emiphakathini yethu. Sinezimo lapho izingane zihlukumeza abazali bazo ngenxa yokusebenzisa kabi izidakamizwa ngakho sidinga ukuthola izixazululo ngoba abazali abaningi abajabulile emakhaya abo ngenxa yezidakamizwa,” usho kanje.

Uphinde wagcizelela ukubaluleka kokubhekana nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi kanye nokusungula izixazululo zesikhashana zabantu abasha ngesikhathi besalinde amathuba emisebenzi kuhulumeni.

“Osomabhizinisi abaphumelele nabazimele kumele baqhubekele phambili bagqugquzele labo abasafufasa – bacobelelane ngolwazi, bagcizelele ukubaluleka kokubekezela nemiphumela emibi ehambisana nobugebengu,” kwengeza uSigcawu.

UThando Khaphela, oyilungu lomphakathi elikhathazekile naye ubambe iqhaza emhlanganweni, egqugquzelwa isifiso soshintsho oluhle.

“Le ndaba yezidakamizwa ithinta wonke umuntu, hhayi abazali kuphela njengoba abasebenzisa izidakamizwa besabisa umphakathi futhi bahlukumeza nemindeni yabo. Nginethemba elikhulu lokuthi sizosithola isisombululo,” kusho uKhaphela.

Imbizo ibonakale iyinkundla ebalulekile yokuthi amalungu omphakathi azwakalise ukukhathazeka kwawo futhi afune izixazululo ngezinkinga zomphakathi elokishini ngokuhlanganyela ndawonye.

Esithombeni esingenhla: Umelaphi wendabuko elokishini laseKhayelitsha, eKapa ​​uhlele imbizo yokubhekana nezinkinga ezikhungethe imiphakathi.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva