UMasipala ukweleta u-Eskom izigidigidi ezinhlanu zamarandi – kodwa unyusele izikhulu zawo amaholo ngemali eyizi-R400,000

Dalphine Tagwireyi

Ngenkathi uMasipala waseMalahleni eMpumalanga ukweleta u-Eskom izigidigidi ezi-R5, izikhulu zawo eziyisithupha zizinyusele amaholo ngemali eyizi-R400,000 umuntu ngamunye ngonyaka.

IMenenja kaMasipala, iSikhulu Esiphezulu Kwezezimali, Abaqondisi Bezinsizakalo Zobuchwepheshe, Imisebenzi Yezinkampani, Intuthuko, Nezemvelo bonke banyuselwe amaholo abo ngaphandle kokusebenzisa imigudu efanele.

Okungahambi ngendlela kuqale onyakeni wezimali wezi-2017/2018, ngenkathi izikhulu zonke zinikezwa amaholo aphezulu komasipala besigaba sesithupha.

Umasipala wephula isaziso semikhawulo ephezulu yokuholelwa kwezimenenja eziphezulu.

Isaziso esiya emkhandlwini kamasipala ezimeni ezehlukile zokufaka isicelo semali ebekiwe, kodwa kuphela ngemuva kokubonisana noNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zendabuko (i-CoGTA), nokwenza isicelo ngokubhalela uNgqongqoshe.

Okhulumela i-CoGTA esifundazweni, uLindiwe Msibi, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi abukho ubufakazi emabhukwini abo obukhombisa ukuthi umasipala wafaka isicelo kuNgqongqoshe womnyango ukuze asayine ukuthi kunyuswe amaholo.

UMsibi wengeze ngokuthi sekuqokwe ithimba labaphenyi elizophenya ngalezi zinsolo.

“Umnyango uzovumela ukuthi kuqhutshwe izinqubo zomthetho bese kwenziwa lezo ziphakamiso ukuze kutholakale lokho umasipala alahlekelwe yikho, kungaba yimali abayiholayo njengamanje noma izimpesheni,” esho.

Ilungu lePhalamende le-DA uSonja Boshoff uthe kuyashaqisa ukuthi omunye womasipala abenza kabi kakhulu ezweni ubone kufanele ukuthi uvume ukuba kunyuswe amaholo.

“Lezi zindleko bezingasiza kakhulu ezimpilweni zabantu abampofu nokusiza ekuxazululeni isikweletu sakwa-Eskom sezigidigidi ezi-R5,” esho.

Ubuye wengeza ngokuthi uNgqongqoshe we-CoGTA waseMpumalanga uBusisiwe Shiba kumele abhekane nezomthetho, kubalwa namakhansela avumela ukukhushulwa kwemali ngendlela engajwayelekile njengoba ayazi ukuthi aphikisana nesaziso.

Scrolla World Cup Quiz