UMandla Mandela uncoma iNkosi yamaZulu ngokuba nesibindi sokumelana nodlame

Celani Sikhakhane

INkosi uMandla Zwelivelile Mandela, umzukulu kaNelson Mandela, uncome iNkosi yamaZulu uMisuzulu ngokulwa nokuphangwa nodlame lomphakathi olwenzeka eKZN nase-Gauteng.

“Siyakwamukela ukuzibophezela kweNgonyama yamaZulu ukubuyisa ukuthula nokugxeka isimilo esinodlame! Siyasamukela isitatimende seNkosi yamaZulu iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini esigxeka ukuphanga, udlame emphakathini nokulahleka kwempahla nempilo,” kusho iNkosi uZwelivelile esitatimendeni esikhishwe namhlanje ekuseni esigodlweni saseMvezo.

INkosi uZwelivelile uyinduna yesizwe soMkhandlu Wendabuko waseMvezo.

Uthe iNkosi uMisuzulu iphakamise ifa likayise ngokuziqhenya ngokuba nesibindi nokuma ngokuqina ukunqanda uthuthuva olwenzeka eKZN nase-Gauteng.

“Lolu uhlobo lobuholi oludingekayo ngalesi sikhathi senhlekelele,” esho.

“Sinxusa amanye amakhosi, abaholi bendabuko, abaholi bomphakathi kanye nezishoshovu ezweni lethu lonke ukuba balandele isibonelo sakhe futhi babambane ngezandla ukubuyisa ukuthula nokuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kwempilo nempahla yabo bonke abantu baseNingizimu Afrika,” kusho yena.

INkosi uZwelivelile ibuye yahalalisela bonke abantu baseNingizimu Afrika ngokuhlala bezothile ngaphansi kwezimo ezinzima kangaka nangokuthumela umyalezo ocacile kubavukeli nakubaphangi.

Uxwayise abaphangi ukuthi ngeke bavumele umbuso wentando yeningi owatholwa kanzima ukuba wehlele kunoma isiphi isiphithiphithi, ukungabi namthetho nokucekelwa phansi.

INkosi uZwelivelile iphinde yanxusa uMengameli uCyril Ramaphosa nohulumeni wakhe ukuthi babheke izindlela zokuxhasa osomabhizinisi abancane ukuze bakhe kabusha amabhizinisi abo futhi basize labo abalahlekelwe kakhulu.

Scrolla World Cup Quiz