UMalala owake waba yisisulu sokubulawa, manje useyintombazane ekwikhava ye-Vogue

Ngesikhathi eneminyaka eyi-15, uMalala Yousafzai wadutshulwa ekhanda ngokukhuluma ngamalungelo amantombazane okufunda.

Wayenethuba elincane lokusinda kodwa wayengakaqedi ukwabelana ngomyalezo wakhe, waphila waze wathweswa iziqu zakhe e-Oxford University njengoba eseyintombazane esekufakwe isithombe sayo kwiphephabhuku lakamuva i-Brithani Vogue.

Oshicilelweni lukaNtulikazi, uMalala ukhuluma ngothando, umndeni kanye nekhaya alishiya ngemuva. UMalala, oyisishoshovu sase-Pakistan esimele imfundo yabesifazane futhi ungomncane kunabo bonke ukuthola umklomelo we-Nobel Prize, akakwazanga ukubuyela ekhaya lakhe ngemuva kokwelashwa e-UK.

Umndeni wakhe wasaba ukuthi uzobulawa yi-Taliban ephikisana nezinto eziningi ezibandakanya ukufundisa abesifazane, omabonakude ngisho nokudlala umculo.

Empini yakhe yokulwela ukulingana, uMalala uhambe umhlaba wonke ukuyohlangana namanye amantombazane alwa nobuphofu, izimpi, ukushada kwezingane nokucwaswa ngokobulili ezikoleni.

Uma ngabe kuke kwaba khona intombazane efanelekayo ukuba kwikhava yephephabhuku, impela intombazane eneminyaka engama-23 ebeka impilo yayo engcupheni nsuku zonke, intombazane engakwazanga ngisho nokuvinjwa inhlamvu yesibhamu ukuba iqhakaze.

Izihloko zakamuva