Uma ulandela indaba enkulu kusho ukuthi wenza noma yini

Everson Luhanga

Ngiqale umsebenzi wami wobuntatheli emigwaqeni yase-Alex futhi sengibhale izindaba eziningi ezikhuluma ngobugebengu kuya kosaziwayo kanye nezindaba ezinika umuzwa omnandi.

Kodwa ukuthola indaba ngabantu abangamashumi amahlanu ababoshwe emagcekeni abo kwavusa ilukuluku lami. Ngahlela ukuhlangana nabo.

Umuntu engixhumana naye uKeeditse Sechabelo ungilinde nesitebhisi eduze kodonga lapho abantu abagxuma khona uma bangene noma bephuma. 

Ngenkathi ngifika lapho, umbuzo bekuwukuthi ngizobabona kanjani abantu ababhajwe egcekeni eliminyene.

UKeeditse ukhombe izitebhisi. “Mfowethu, ake sigxume sibone ukuthi ngikhuluma ngani ngaphakathi.”

Kodwa ngaphambi kwalokho bekumele simemeze sicele usizo kunoma ngubani ongaphesheya ukuthi abeke amabhakede endaweni lapho uKeeditse azoma kuyo uma ewelela ngaphesheya.

Bekungakholakali futhi kunzima.

Ngabheka izincingo ezirusile nezinkuni eziphukile zezitebhisi. Nginesisindo. Nginenani eliphezulu lamakhilo futhi ukukhuphuka ilele elinyakazayo bekusabisa.

Kodwa benginesifiso sokubona ukuthi abanye abantu babhekana nani nsuku zonke.

Ngakho-ke, ngazifaka engcupheni.

UKeeditse uhambe phambili ngenkathi ngiphethe ucingo lwakhe. Ngalandela ngemuva kokudlulisa imishini yami ebisesikhwameni kuyena.

Ngaphakathi kwegceke kugcwele phama. Amakamelo amaningi. Abantu abaningi.

Saya endlini ngayinye sibala ukuthi bangaki abantu abahlala kulelo gceke: babengama-50.

Ngenkathi ngisakhuluma nabanye abahlali, ngabona amantombazane amancane nabafana bethunyelwa ukuyothenga isinkwa ngaphesheya komgwaqo. Ukuphela kwendlela yokuphuma kwaba izitebhisi engizisebenzisile.

Angiqiniseki nokho ukuthi izitebhisi zizobamba isikhathi esingakanani njengoba zibukeka sezimoshekile.

Cishe ngehora lesibili ntambama, ngabona izingane zibuya esikoleni zime ulayini wokugibela isitebhisi. Inhliziyo yami ivele yadabuka.

Indaba ethusayo, akunjalo?

Ngaya kumuntu ogama lakhe linguDanny Ndzondza ovale isango lokugcina ebelisetshenziswa ngabahlali. UDanny ungitshele ukuthi akenzi lutho olubi.

“Ngivala ukungena egcekeni lami ngenxa yezizathu zokuphepha. Leli yigceke lami futhi ngizokwenza ngendlela engizizwa ngayo,” esho.

Ngithole ukuthi kukhona igama elichaza kahle lowo muntu – uNIMBY (hhayi egcekeni lami).

 Kodwa yini okufanele uyenze uma omakhelwane bakho bonke bengama-nimbies?

Izihloko zakamuva