Ulimi lwezandla selusemthethweni kuleli 

I-South African Sign Language (SASL) iqophe umlando ngokuba ulimi lwesi-12 olusemthethweni kuleli.

I-SASL izoba ulimi lokuqala emhlabeni wonke olungakhulunywa noma olungabhalwa ukuthi lwamukelwe njengolimi olusemthethweni ezweni.

UMthethosivivinywa wokuchitshiyelwa weshumi nesishiyagalombili woMthethosisekelo ohlonipha i-SASL uphasiswe isigungu sikaZwelonke.

Inqubo yokwenza i-SASL ibe ulimi olusemthethweni yaqala ngo-2020 ngesikhathi ikomiti lePhalamende liphakamisa ukuthi lamukelwe. Kutholwe izethulo eziningi ezibhaliwe ezeseka lo mthethosivivinywa.

USolwazi Theodorus du Plessis woMnyango woLimi lweZandla lakuleli kanye neziFundo zokuNgezwa ezindlebeni eNyuvesi yase-Free State, uthe ukwengezwa kolimi lwezandla kuyisengezo esibalulekile nesiwuphawu.

“Ngaphandle kwencazelo engokomfanekiso akukho okuningi kulo. Iqiniso ukuthi amalungelo ethu olimi njengabantu bakuleli avikelekile kuMthethosisekelo kodwa awahlobene nanoma yiluphi ulimi olusemthethweni,” esho.

Abantu abaningi abayizithulu kuleli bazalwa abazali abezwayo nokuyinto eyenza ukuthi i-SASL ingafundwa njengolimi lokuqala. I-SASL ifundwa esikoleni futhi iwulimi lokuqala ezinganeni eziningi eziyizithulu ezweni.

Umthethosivivinywa uzothunyelwa kuMkhandlu kaZwelonke wezifundazwe ukuze uvumelane bese uya kuMengameli uCyril Ramaphosa ukuze uphasiswe ngokuphelele.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Isithombe ngenhla: Sign language

Izihloko zakamuva