Ukunqaba komkhandlu wasebukhosini ukuqokwa kweNkosi yesifazane kushiye isigodi singenazo izidingo ezibalulekile

Moyahabo Mabeba

Selokhu kwashona iNkosi ngowezi-2016, i-Ledwaba Traditional Council ibilokhu inqaba ukugunyaza unkosikazi weNkosi, uJane Makatakele Ledwaba, ukuthi athathe isihlalo sobukhosi.

Lo mbango usudale uqhekeko emkhandlwini ophethe isigodi sase-Ga-Nkidikitlana e-Limpopo, oshiye amalungu omphakathi engenazo izinsiza ezibalulekile.

UJane uthe ngemuva kwamahora etshaliwe umyeni wakhe, wayalelwa abasemzini wakhe ukuba athathe amadodakazi akhe amabili aphume endlini.

“Abasemzini wami bebezimisele ngokungixoshisa okwenja emzini wami. Bebelokhu bengihlukumeza kusukela umfowabo egula baqhubeka nangesikhathi ngizilile,” kusho uJane.

“Nokho ngenqaba ukuhamba,” esho.

Ukunqaba kwakhe ukuphuma endlini yakhe yomshado sekufake uhulumeni wasekhaya, othikameza ukuhlinzekwa kwezidingo emphakathini.

Isibonelo, amalungu omkhandlu wasebukhosini avimbe iphrojekthi yokulima, kanye nokufakwa kwamalambu asemgwaqeni nombhoshongo omusha wenethiwekhi womakhalekhukhwini.

UJane uthe uma kufika abezinsizakusebenza kulesi sigodi, amalungu omkhandlu wasebukhosini ayabaxosha.

Njengoba ingekho imigwaqo ewubhuqu, inethiwekhi yezingcingo ayilungile, ukushoda okungapheli kwamanzi nezinye izidingongqangi, impilo yase-Ga-Nkidikitlana iwumzabalazo wansuku zonke.

“Bavimba lezi zinsiza njengendlela yokungibukela phansi njengomuntu wesifazane,” kusho uJane.

Usola namalungu omkhandlu ngokusebenzisa budedengu izimali.

“Bafuna imali kubantu basemakhaya ngaphambi kokuba babasize. Bese bethatha imali abayiqoqile kubahlali bathenga utshwala.”

Omunye wamalungu omkhandlu, u-Enoch Ledwaba, uthe abamboni uJane njengeNkosi esemthethweni.

“Lowo wesifazane ubeyinkosikazi yeNkosi engasekho, kodwa ekazange akhethwe yithi. Besingekho isidingo sokugxambukela ezindabeni zethu,” kusho u-Enoch.

Okhulumela i-South African Human Rights, uVictor Mavhidula uthe ipolitiki yangaphakathi emikhandlwini yomdabu ijwayelekile, kodwa ilandela isibili ngokwesiko.

Uthe “Kuyishwa ukuthi abesifazane basakhishwa inyumbazane uma kukhulunywa ngezindaba zobuholi bomdabu.”

Izihloko zakamuva