Ukungabi nezingalo akumvimbi uSibusiso ukuthi afeze iphupho lokuba umlimi

Dalphine Tagwireyi

Yize ezalwe engenazo izingalo, uSibusiso Mogale uhlala efuna ukwenza okuthile okuzokwenza impilo yakhe ibe yimpumelelo.

Le nsizwa yaseNgodini eMpumalanga imele iNingizimu Afrika emiqhudelwaneni yamazwe omhlaba yathola izindondo eziningi kanti njengamanje isibheke kwezolimo.

“Ugogo wami uyimbangela yokuthi ngilime. Ungenze ngakuthanda ukulima,” kusho yena.

UMogale uthe wasula emsebenzini wokuba i-administrator ngowe-2018 ukuze agxile kwezolimo.

Ngesikhathi eqala wayesebenza esakhiweni sikagogo wakhe, kodwa usenabe kakhulu manje usesebenzisa iziza zomakhelwane ezinomhlaba ongasetshenzisiwe.

“Ngiyakujabulela konke okuphathelene nokulima futhi nokukhubazeka kwami ​​akungivimbanga,” kusho yena.

“Ngiyakuthanda ukuba sengadini futhi ngiyakujabulela nokunakekela iphrojekthi yami yokufuya izinkukhu. Ngikubheke ngabomvu ukuba nepulazi lami,” kusho yena.

UMogale uzigcina ekhuthazeka ngokubona abanye bephumelela kodwa okukhulu kunakho konke, ukwenzela indodakazi yakhe.

Kulo nyaka uMogale uhloniphe izalukazi ngokuzinika isipinashi ukukhuphula izinga le-iron emzimbeni.

“Ngikhuliswe ngumama nogogo. Ngiyile ndoda engiyiyo ngoba bangifundisa ukuthi ngibe namandla,” kusho yena.

“Ukunikeza ogogo isipinashi yinto encane engingayenza.”

UMogale uphumelela kukho konke akwenzayo futhi uhlose ukukugcina kunjalo.

Okwamanje uyazihambela, edayisela indawo yaseMpumalanga izinkukhu ezinempilo, imifino kanye neminye imikhiqizo.

Izihloko zakamuva