Ukukhula ehlukumezeka kwamenza wathanda umculo

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

Akubanga lula empilweni kumculi we-hip-hop uTsietsi Hadebe odume ngelikaJames Hadi. Izinkinga zakhe zaqala ngosuku avundla ngalo esiswini sikamama wakhe.

Kodwa-ke, lokhu kwamholela ohambweni olwaguqula ukuhlukumezeka kwakhe kwaba umculo oqhubeka nokugqugquzela abathandi bomculo we-hip-hop.

“Umama nobaba badabuka e-Lesotho. Ubaba ongizalayo wayefuna umama akhiphe isisu ngakho wabalekela e-Newcastle, KwaZulu-Natal lapho afika wangibeletha khona.”

Uthe yilapho ahlangana khona nosingababa wakhe. “Kodwa nalapho izinto zazingezinhle neze,” esho.

UHadebe uthi wagqugquzelwa ukuhlukumezeka kwakhe esayingane futhi wakhula enokuncane kakhulu.

Ubehlala nosingababa wakhe owayephuza utshwala emjondolo inegumbi elilodwa endaweni eyayingahambisani nezifiso zakhe.

Unina naye wabhekana nokucwaswa ngenxa yobuzwe nobumpofu. UHadebe ukholelwa ukuthi umphakathi ubungamemukeli umama wakhe uMamTeresa Mokolatsie ngenxa yomlando wakhe wokuba umSuthu kanye nezezimali.

“Umama wayengafundanga ngokwanele ukuthi angathola umsebenzi osezingeni. Ngakho-ke wayenza imisebenzi ejwayelekile njengokuhlanza izingubo zabantu ukuze enze imali. Umphakathi wawusibukela phansi ngendlela ebesihlupheka ngayo,” kusho uHadebe.

“Ngaqala umucu wami womculo ‘njengoJames Hadi’ njengendlela yokubeka ukudla etafuleni.”

Uthe igama lakhe lesiteji uJames Hadi ligqugquzelwe isibongo sikasingababa wakhe Hadebe ngoba lo mlisa wamkhulisa njengendodana ngesikhathi uyise wangempela engakwazi.

Intshisekelo yakhe emculweni yaqala ngokubuka ividiyo yomculo kaNasir Jones, odume ngelika ‘Nas’ 

kumabonakude.

“Lokho kwakhanyisa inhlansi futhi kwangikhuthaza ukuthi ngibe umrepha,” esho.

“Ngesikhathi ngithulwa kwi-Hip Hop ngangifuna ukuthola indlela yokuhlanganisa i-rap nesiZulu ngikhulume ngezinto ezenzeka elokishini.”

Uthe ngesikhathi ethola umculo kaZOLA7 wayazi ukuthi yilokho kanye afuna ukukwenza.

Umculo wakhe ugqugquzelwe kakhulu i-Kasi Rap, i-Kwaito kanye ne-Alternative Hip Hop. Ngo-2011 wasungula iqembu elibizwa nge-Fresh Cash Boys eligqugquzelwe uK.O.

Ngaleso sikhathi wahlonishwa ngezingoma ezibizwa ezifana nethi “uSimangele” kanye nethi-“Yada” edidiyelwe uRomz Deluxe owayengumethuli wohlelo emsakazweni i-YFM.

Esithombeni esingenhla: UTsietsi Hadebe

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva