Ukuhlukumezeka kwempilo kaOvuwa Ramafamba

Everson Luhanga

Ingxenye yokuqala yephoyisa lesifazane elihlukunyezwe yisoka.

U-Constable Ovuwa Ramafamba usebenzela esiteshini samaphoyisa esiseVuwani e-Limpopo.

U-Constable Ramafamba uthi ubehlukunyezwa izandla zesoka lakhe futhi unenhlanhla yokuthi usindile.

Utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi uyazisola ngokuhlala ebudlelwaneni abehlukunyezwa kubo nesikhathi sakhe asimoshile.

Ngesikhathi sokuhlukunyezwa kwakhe, ubengumphathi womkhakha esiteshini samaphoyisa e-Sandton futhi wayehlala edolobheni elingaphakathi eGoli nesoka lakhe, ebelingumakhenikha wezimoto.

Kule minyaka emine asethandana naye, uthi akakaze ayijabulele impilo yakhe yothando. “Isoka lami belibuya emsebenzini lingithuke. Ubengitshela ukuthi ngimubi, angimenelisi embhedeni futhi angiqhathanise nabanye besifazane engingabazi, “usho njalo”

Ubusuku obuthusa kakhulu

Ngobusuku bomhla zingama-29 kuMbasa, uthi ubesanda kubuya emsebenzini ngenkathi eqala emkhaca ngenhlamba phambi kwendodakazi yakhe eneminyaka emibili.

” Ngemuva kokuthi indodakazi yam ihambe iye embhedeni, wakhiya isicabha sasekamelweni emuva kwakhe wabe esefaka okhiye ekhukhwini. Wabese eyangishaya.”

Uxoxa ngendaba yobusuku obuthusayo.

” Wangisongela ngokungiphonsa kufulandi ophezulu wesitezi sesikhombisa. “Ngenkathi engishaya, wathi ubefuna ukungiphihliza ikhanda nge-gearbox. ” Wangikhumula wathi angihambe ngesudi yeselesele ngenkathi engithatha izithombe kanye namavidiyo.
” Wabesefaka izithombe kanye namavidiyo ami enkundleni yokuxhumaka ka-whatsapp wazithumela eqenjini lasemsebenzini kanye nakuwowonke umuntu engine zinombolo zakhe.
” Wabe esegqoka amaguzu ami omsebenzi wanginyathela ngenkathi ngimcela ukuthi ahlenge impilo yami.
” Wangigwaza ngesikelo.
” Wangishaya nge-ayina ekhanda.
“Ngaquleka
” Ngangicabanga ukuthi usuku lwami lokugcina ngiphila.”

U-Constable Ramafamba uthi watholakala ngosuku olulandelayo ekuseni ngehora lesihlanu ngenkathi unogada waphandle eqaphela ukuthi kunegazi eliconsayo esitezi sesikhombisa.

“Ngokuya ngonogada , wangifica nginqunu ngilenga ewindini lendlu yokugezela lapho isoka lami elalingikhiyele khona langishiya ukuthi ngishone.

” Unogada ongumsindisi wabiza amaphoyisa kanye ne-ambulensi eyangisa esibhedlela i-Milpark.”

” Uthi indoda yakhe yalinda amaphoyisa yabe isizinikela emaphoyiseni. Waboshwa futhi wathweswa icala lokuzama ukubulala. Lokhu agcinwa emaphoyiseni kusukela lapho.

Uthi kunzima kakhulu ikakhulukazi ephoyiseni lomuntu wesifazane ukubhekana nalesi simo ” njengoba umphakathi ufuna siphelele futhi siwuvikele”.

” Bakubona njengephoyisa elibuthakathaka futhi elingenakhono. ” Uma utshela umuntu oseduze nawe ngezinkinga zakho zasekhaya , abantu bayakuhleka.

” Bazobe bebuza imibuzo efana neyokuthi kungani ungamdubulanga?”

Kodwa lokhu bekusase yisiqalo.

U-Constable Ramafamba uthi ukwesaba okukhulu empilweni yakhe kuqalile.

Izinyanga ezintathu esibhedlela

Uthi ngesikhathi esesibhedlela umbuso wayeka ukumkhokhela, wamsola ngokuthi ubalekela umsebenzi – waphinde wamcela ukuba akhokhe enye yemali yakhe ebeyithola.

“Bengisesibhedlela kusukela mhla zi-30 kuMbasa kuya mhla zi-28 kuNtulikazi ngonyaka wezi-2017.
“Ngaxoshwa esibhedlela ngoba usizo lwami lwezokwelashwa lwase luphelelwe imali.
“Ngisakweleta uhulumeni kusukela ngaleso sikhathi.”

Uthi abaphathi emsebenzini abafuni ukulalela udaba lwakhe.

“Abafuni ukungisiza.
“Bangishiya dengwane.
“Ngingenamali.
“Kungekho lapho engingaya khona.”

“Ngacishe ngalingeka ngokuhoxisa amacala isoka lami ebelibekwe wona ukuze ezongixhasa ngokwezimali,” kusho u-Constable Ramafamba.

“Uyisithunzi senzondo enginayo kubantu besilisa”

Izihloko zakamuva