Ukucishwa kukagesi kusikhumbuza izikhathi zakudala

Ukucishwa kukagesi kusilethela izinkinga eziningi kodwa-ke iyiphi indlela engcono yokuzijwayeza ukuphila ebumnyameni ngaphandle kokubuyela emuva sikhumbule ukuthi okhokho bethu babephila kanjani kuqala, kubhala uThabiso Sekhula?

Ngokusibuka sidonsa kanzima usuku nosuku ngodaba lokucishwa kukagesi cishe okhokho bethu bayasihleka lapho bekhona. Babuka indlela esishukeka ngayo nokuthi izimpilo zethu ziwohloka kanjani ngenxa yokucishwa kukagesi amahora amane ngosuku.

Kunzima kangangokuthi size sikhathazeke uma ugesi ungacimi ngesikhathi esilindele ukuthi ucime ngaso. Kodwa kusukela ngibuyele endaweni yangakithi, ngisebenzisa amakhono ami empilo yasendulo ukuze ngidlule kulobu bunzima.

Uyabona izindlu zakithi zafakwa ugesi okokuqala ngqa ngo-1996. Ngikhumbula kahle sasisanda kungena endlini yethu yokuqala yezitini ngemuva kokuhlala emjondolo owawumuhle kakhulu.

Kwakuwumuzi wokuqala kamama selokhu aphuma ezihlotsheni zakhe nezingane zakhe ezine. Umama wami ungowesifazane obizwa ngosethakga ngesiPedi, okusho owesifazane othanda inhlanzeko. Owesifazane omuhle owenza isiqiniseko sokuthi zonke izindawo zakhe zokuhlala zihlale zihlanzekile. Ingadi yakhe ibilokhu ingundabamlonyeni, ngisho noma besihlala emjondolo omuhle iminyaka emithathu ugesi singenawo.

Ngesikhathi ethola umsebenzi wakhe wokuqala wokufundisa, ekugcineni wakwazi ukwakhela izingane zakhe indlu yesitini nodaka.  Angeke ngisachaza kakhulu ukuthi lokho kwakusho ukuthini kuye nakithi. Kwakungokokuqala ngqa ukuthi sibe namagumbi ethu ngemuva kokuhlala nezihlobo futhi sisebenzisa ikamelo elilodwa isikhathi esiningi. Ngangingumagcino kamama ngineminyaka eyisishiyagalombili.

Ngolunye usuku, umama waletha ekhaya ibhokisi elikhulu eliyisikwele elibizwa ngomabonakude. Esigodini umabonakude wawusanda kwaziwa kangangoba abanye babeze bantshontshe i-remote becabanga ukuthi umakhalekhukhwini.

Emasontweni ambalwa kamuva, umama wamemezela ukuthi kukhona owayeza ezoxhuma ugesi endlini.

Bese sijwayele ukukhanya kwezinkanyezi, kodwa ngalolo suku izibani zahlala ubusuku bonke. Ngangingakholwa njengoba ngangineminyaka eyisishiyagalombili angikwazanga ukuyeka ukubukela umabonakude. Kuze kube yilolo suku, izimpilo zethu zazingakaze zilawulwe ugesi nezitofu kanye nezinye izinto. Kudala sasipheka ukudla kwethu emlilweni ekhishini elingaphandle. Sasinamalambu okukhanyisa nezitofu zikapharafini ukuze sibilise amanzi ethu.

Itiye lalinambitheka kangcono, ipapa liphekwe ngokushesha, futhi inkukhu ephekwe ngaphandle ayinakuqhathaniswa. Kodwa kwakungaleso sikhathi, njengamanje akufanele siphoqeleke ukuthi sibuyele ezikhathini zakudala ngoba u-Eskom awukwazi ukugcina ugesi ukhanya.

Ngibheka emuva kulezo zikhathi ngothando, kodwa kufanele kube yilokho. Lezi yizinkumbulo zikamama kanye nathi, nendlela esesihambe ngayo njengabantu. Akuwona umhlahlandlela okumele siphile ngawo ngo-2023.

Isithombe esingenhla: Ngaphambi kokufika kohhavini nama-microwave, sasipheka ukudla kwethu esitofini esingaphandle

Umthombo wesithombe: UThabiso Sekhula

Izihloko zakamuva