Ukubheduka kwe-Covid-19 kusihlukanise nemindeni yethu

Xolile Bhengu

Ngiyakhumbula ngicabanga ngesikhathi ngihleli kuvulandi wendlu engangigonqe kuyo ngoMasingana ngenxa ye-Covid-19, ukuthi inhliziyo yami yayisilangazelela ukuya ekhaya. 

Yebo, babekhona abangani ababengeseka, kodwa ngangiwudinga umndeni wami. Bengihlala ngedwa nendodana yami ngakho-ke bengibuye ngishaywe uvalo uma ngizibuza ukuthi engenza njani uma angahle engithole ngingasaphefumuli. Kwakuzothatha amahora ambalwa ngaphambi kokuba umndeni wami ufike ukwazi ukumnakekela.

Njengoba ekhula ngibona sengathi abafowethu nabazala bami besilisa baKwaZulu-Natali bangabamba iqhaza elikhulu ekumfundiseni kangcono ngezimiso zobuntu kanye namasiko.

Manje njengoba ngibuyela endaweni yasemakhaya, kube yihlaya ukubona ukuthi yena njengengane ekhulele edolobheni, akaqondi ukuthi izinkukhu, izimbuzi, izimvu, ngezinye izikhathi ngisho unogwaja kungaba ukudla. Wayekhathazekile ngokuthi omunye umzala wami uzobulala omunye unogwaja ayewubiza ngo-Bucs Bunny.

Ngibonga izinto eziningi selokhu ngibuyile. Akumele ngihlele uhambo olude ukuze ngijabulele ulwandle. Indodana yami isifunde ukuziqhenya ngolimi lwayo lwebele, umculo wesintu, futhi manje isiyaqonda ukuthi kungani ngihlale ngisebenzisa amagama athi “Kumele uzihloniphe uzithande, uphinde uhloniphe nabantu”. Manje ngiyaqiniseka ukuthi uyaluqonda ulimi nokuthi uyafunda ngamasiko.

Noma ngashonelwa ngumzali wami ekuqaleni konyaka, kodwa ngibonga ukuthi ngiphinde ngakha kabusha ubudlelwano obuqinile nomndeni obubonana kakhulu ngesikhathi samaholidi.

Nginethemba lokuthi ubhubhane esibhekene nalo emhlabeni wonke luyasisiza ekwazini abantu. Bangaki abantu phakathi kwethu abangakwazanga ukuya emicimbini noma emingcwabeni ngenxa yokwesaba? 

Nginethemba lokuthi sizokwazi ukuqhuba impilo kangcono. Siphinde sigcine nezinto ezibaluleke kakhulu ezimpilweni zethu.

Izihloko zakamuva