UKhisimusi ngaphandle kukamama ongizalayo 

Lubhalwe nguZavela Makwabe

Umama wami washona ngoMasingana nyakenye okwaguqula izinto eziningi empilweni yami zabheka phezulu.

Ngangizizwa ngithwele ubunzima emahlombe ami engekho ongangithwalisa. Kwakunzima ukudlula kulezi zinyangaengekho ikakhulukazi njengoba kwase kusondele isikhathi sikaKhisimusi wokuqala ngaphandle kwakhe.

Umama wayeluthanda kakhulu usuku lukaKhisimusi wayesilungiselela izibiliboco kanye nezingubo zokugqoka. Njengoba amaholidi ayesondela ngafikelwa umndlandla wokuqhubeka naleli siko lomndeni wethu ngoba uma kunento eyodwa sonke esivumelana ngayo ukuthi wayengeke afune ukusibona sidabukisa ikakhulukazi ngesikhathi sikaKhisimusi.

Ngangizimisele ukwenza lolu suku lube impumelelo ngathenga yonke into esohlwini lwami ngesikhathi esifanele. Ngalungiselela ngapheka ezinye izibiliboco ezazithandwa ukwenziwa  umama wami.

Ngakwazi ukupheka ukudla okuseqophelweni eliphezulu, kodwa kwakungelula njengoba wayengekho umama, kodwa ngosizo nokuzinikela kwengelosi yami encane ekhethekile indodakazi yami eyayineminyaka eyisithupha ngaleso sikhathi, mina nezingane zakithi sasihlezi etafuleni ngesidlo sasemini ngoKhisimusi sidla ukudla okumnandi sihleka sixoxa sikhumbuzana ezakudala.

Kodwa kuhleko lwethu kwakunesikhala esishodayo ngisho nasezindlebeni zami kwakunkenteza iphimbo lakhe. Ngicabanga ukuthi ileso sikhathi usizi lokulahlekelwa umama engalizwa khona, uKhisimusi angeke uphinde ufane nakuqala!

Kodwa ngalokho kuqaphela kwavela nesinqumo sokuthi kufanele siqhamuke nezindlela ezintsha zokuvuselela usiko lethu likaKhisimusi futhi silenze libe elikhethekile kakhulu.

Ngakho-ke kulo nyaka sinethemba lokuthi sizokwenza izinto ezintsha. Sizoqala ngoshintsho oluncane ekudleni esizokudla futhi ngijabule kakhulu angisakwazi ukulinda njengoba sesisondele isikhathi sokujabula.

Unyaka ka-2022 ubunzima ngoba bekumele ngamukele ukungabibikho kukamama wami, ukudlula ezinsukwini ezibuhlungu, ukubhala izinto ohlwini lwami engizozenza kodwa okubaluleke kakhulu lo bekunyaka ongisizile ukuthi ngiphole.

Ngiwulindele ngabomvu uKhisimusi omuhle nonyaka ka-2023 ukuthi usiphatheleni.

Izihloko zakamuva