UKhisimusi elokishini lami awusoze wafana naseminyakeni engu-20 edlule 

Ngomhlaka-26 kuNcwaba kulo nyaka umhleli wezindaba zasebusuku we-Scrolla.Africa nowayengumbhali wezokungcebeleka uSizwe Sibiya uye wadlula emhlabeni. Ngezansi incwadi ayibhala nyakenye. Sekuyisikhathi sikaKhisimusi e-Volkrust okuyidolobhana laseMpumalanga lapho uSizwe akhulela khona.

Ngizomangala uma uke wezwa ngendawo yase-Volksrust. Yidolobhana eliku-N11 elihola abahambi abasuka KwaZulu-Natali eningizimu beya eMpumalanga esenyakatho.

Isiteshi sikaloliwe esidala esivaliwe esihlukanisa umphakathi omnyama elokishini laseVukuzakhe nalabo abahlala phakathi edolobheni siyangokushabalala maphakathi nedolobha.

Izindawo zabamhlophe ezibonakala sezigugile zizungeza indawo inkaba yedolobha. Eduze kwesiteshi sesitimela esidala kuneqoqo elincane lezindlu zomxhaso zikahulumeni ezinamakamelo amabili lapho okuhlala khona amakhaladi.

Abantu abadala baselokishini baxoxa izinganekwane ngendlela idolobha elithuthuke ngayo eduze kwesiteshi sesitimela esanika abantu abaningi imisebenzi, iningi labo ababevela ezindaweni zasemakhaya abagcina sebebiza lendawo ngekhaya.

Naphezu komlando walo wokucwasa ngokwebala, kulezi zinsuku uzothola abantu abakhululekile futhi abamukelekile kuleli – ngisho noma bewazi umsindo wokuqhuma kwesibhamu nokubona isidumbu sidindilizile emgwaqeni.

Ulaka lwalolu bhubhane olungathetheleli lwe-Covid-19 luthinte i-Volksrust, lwafaka ukwesaba nokungathembani kumalungu omphakathi.

Njengomfana, owachitha iminyaka ehlala edolobheni, usuku lukaKhisimusi kwakuyiholidi elingcono kakhulu.

Ekukhuleni kwethu sasibona ngaphansi kwezihlahla zikaKhisimusi kukhona amabhokisi agoqiwe. Ngize ngathola kamuva ukuthi kwakusuke kuyizipho – esingakaze sizibone ekhaya noma kweminye imizi elokishini.

Ngenxa yokuthi ngangingakaze ngiye esontweni, ngangingazi nokuthi uKhisimusi usuku lokugubha ukuzalwa kukaJesu.

Ngolunye usuku kwadingeka sivuke ekuseni kakhulu ngoba wonke umuntu emndenini wayenendima okwakufanele ayibambe ekwenzeni usuku lube usuku olukhethekile kakhulu onyakeni.

Emzini kababa, kwakuwumsebenzi wabafana ukuqinisekisa ukuthi igceke lihlanzeke ngendlela emangalisayo, ngenkathi abesifazane behlanza indlu futhi belungiselela idili elikhulu.

Uma umsebenzi usuphelile, zonke izingane zazinyamalala ziye emakhaya azo ukuze zigezwe ngokushesha ngaphambi kwedili. 

Ngemuva kwalokho sasiphuma sonke sigqoke “izingubo zikaKhisimusi” ezintsha, ngezinye izikhathi uthole ukuthi ugqoke izingubo ezintsha kusukela ekhanda kuye ezinyaweni, kuye ngokuthi umndeni wakho ukuthengele ini. Kwabaningi bethu kwakuba ukuphela kwezingubo ezintsha esasizithola unyaka wonke.

Okwakubaluleke kakhulu kuthina esasibancane kwakuwukudla konke ukudla esasikuthola. Sasiqala ngokudla isidlo sasemini ekhaya lami nabangani, bese sithuthela kwamakhelwane ukuyodla amakhekhe kaKhisimusi noma amabhisikidi e-Bakers “Choice Assorted”.

Ntambama sasifika emzini wenye intokazi singahlelile, mhlawumbe owesifazane owayengenazo izingane, owayezosinika uphudingi ukuze siqedele idili. Sasidla siphinde sithathe nokunye esasizohamba nakho.

Uma sekuqala ukuhwalala, sasibuyela ekhaya, siphethe amaswidi emaphaketheni ethu simamatheka sesilinde unyaka olandelayo.

Esithombeni esingenhla: Idolobhana elincane lase-Volkrust lapho uSizwe akhulela khona

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva